Privacy Policy

Samenvatting Privacy Policy

Vindt U het Privacybeleid lang, moeilijk en een overvloed aan juridisch jargon? Wij ook! Daarom hebben we deze samenvatting voor U gemaakt, die je in minder dan 2 minuten leest. Deze samenvatting geeft U de nodige informatie en brengt je in een mum van tijd op de hoogte van de manier waarop Wij Uw Persoonsgegevens verwerken.

Wat er te weten valt:

Ten eerste: U (als patiënt of door de patiënt aangeduide dermatoloog) blijft altijd de enige eigenaar van Uw Persoonsgegevens!

Skindr en de door de patiënt aangeduide dermatoloog treden op als de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens van de patiënt met betrekking tot het geven van medisch advies tijdens de (online of e-) consultatie.

Skindr treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens van de patiënt en de door de patiënt aangeduide dermatoloog bij het aanmaken van een profiel en account op de Website of App en het gebruik van de Diensten. Skindr zorgt ervoor dat Uw Persoonsgegevens en Privacy beschermd blijven.

Welke informatie verzamelen we over U?

 • Vanaf het moment dat U start met het gebruik van Skindr, vragen we U om de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid goed te keuren.
 • Van zodra U akkoord bent gegaan met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid, kan U gebruik maken van Onze Diensten. Enkel de gegevens en (gezondheids)informatie die de patiënt deelt met de door de patiënt aangeduide dermatolo(o)g(en) tijdens het gebruik van Onze Diensten, kunnen Wij verzamelen en verwerken.
 • Niet alle gevraagde gegevens zijn verplicht mee te delen.
 • Daarnaast verwerken we ook enkele meer technische gegevens over Uw gebruik van Onze Diensten, zoals paginaweergave en aantal bezoeken.

Waarom verzamelen we deze informatie?

 • Skindr verzamelt en verwerkt Uw gegevens in de eerste plaats om de communicatie tussen de patiënt en de door de patiënt aangeduide dermatoloog te kunnen faciliteren. Op basis van de informatie die de patiënt ons verstrekt, zal de patiënt een (online) diagnose en professioneel advies ontvangen van een door de patiënt aangeduide dermatoloog.
 • Ook gebruiken we de informatie om Onze Diensten voortdurend te kunnen onderhouden en aanpassen waar nodig.
 • Eventueel kunnen Uw (gepseudonimiseerde) gegevens worden gebruikt voor statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Wie heeft toegang tot Uw Persoonsgegevens?

 • Uw Persoonsgegevens worden nooit verkocht of ter beschikking gesteld aan andere partijen. U blijft altijd de enige eigenaar.
 • Enkel de door de patiënt aangeduide dermatoloog heeft toegang tot de inhoud van de door de patiënt geleverde informatie, foto’s en uitleg, en dit enkel voor het stellen van de juiste diagnose en het geven van persoonlijk advies. Skindr zal enkel toegang hebben tot die gegevens om de Diensten te kunnen leveren, omwille van ondersteuning en onderhoud bij het gebruik van het Onze Diensten en om Onze Diensten te verbeteren.
 • Derden zullen geen toegang krijgen tot Uw Persoonsgegevens en deze zullen ook niet met hen worden gedeeld.

Welke rechten heeft U?

 • U kan Ons op elk moment vragen om Uw Persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen.
 • U kan Ons hiervoor een e-mail sturen naar care@skindr.com.
 • Met betrekking tot het verwijderen van Uw Persoonsgegevens zullen Wij op Uw vraag Uw account verwijderen. U als patiënt dient wel te weten dat deze gegevens gedurende een beperkte periode toegankelijk blijven voor Uw dermatoloog. Uw dermatoloog zal dan in lijn met de medische wetgeving de mogelijkheid krijgen een kopie van Uw Persoonsgegevens te downloaden voor diens medisch dossier. Wij mogen immers geen gezondheidsgegevens of diagnose zomaar aanpassen en/of verwijderen, zonder Uw dermatoloog daarvan op de hoogte te stellen.
 • U als dermatoloog dient te weten dat indien U de verwijdering van Uw account wordt gevraagd, dit een beperking naar onze aansprakelijkheid met zich kan meebrengen. Wij kunnen immers moeilijk gehouden worden iets aan te tonen, wat Wij op Uw verzoek hebben verwijderd.
 • Meer informatie vindt U in Artikel 6 van het volledige Privacybeleid.

Wat doen we om Uw Persoonsgegevens te beschermen?

 • We hebben in het platform van Onze Website of App allerlei veiligheidsmaatregelen geïncorporeerd op technisch en organisatorisch niveau.
 • De Persoonsgegevens van U als patiënt worden niet langer dan 5 jaar na het stopzetten van Uw gebruik van Onze Diensten (door Uw of Onze beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden) bewaard.
 • De gezondheidsgegevens of medische gegevens van U als patiënt bewaren Wij conform de wettelijke termijn van 30 jaar.
 • De Persoonsgegevens van U als dermatoloog worden 30 jaar na het stopzetten van Uw gebruik van Onze Diensten (door Uw of Onze beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden) bewaard, tenzij U vroeger gebruik maakt van Uw recht op verwijdering. Dit kadert in de algemene verjaringstermijn die van toepassing is.

Wilt U meer weten: dan nodigen we U uit om Ons volledige Privacybeleid te lezen, waarin alles tot in detail wordt uitgelegd.

1. Algemeen

1.1 Uw privacy is heel erg belangrijk voor Ons. Deze privacyverklaring (hierna Privacybeleid) is gemaakt om u als patiënt en/of de door de patiënt aangeduide dermatoloog (hierna "U" of "Uw")) te informeren over hoe we omgaan met Uw persoonlijke gegevens, zijnde alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (hierna Persoonsgegevens) en hoe U controle over deze gegevens kunt uitvoeren. Lees dit Privacybeleid aandachtig door, aangezien deze Uw rechten en plichten ten opzichte van Skindr (hierna ook: Wij) bevat.

Dit Privacybeleid kan regelmatig worden herwerkt. In dit geval zullen we U op de hoogte stellen.

1.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens voor het aanmaken van een profiel en account op en gebruik van de Website of App is Skindr, een BV naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Nieuwebosstraat 64, 9000 Gent, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder ondernemingsnummer 0748.506.141.

1.3 Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. Skindr handelt in overeenstemming met:

 • de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens;
 • alle (toekomstige) Belgische wetten ter uitvoering van deze Verordening.

1.4 Dit Privacybeleid, inter alia, is van toepassing op hoe Wij omgaan met Uw Persoonsgegevens in het kader van Onze Diensten. Onder Onze “Diensten” verstaan Wij de diensten die betrekking hebben tot (het faciliteren van) de (online) consultatie en advies van een door de patiënt aangeduide dermatoloog via Onze "Website" en/of mobiele applicatie "App".

1.5 Voor patiënten: Skindr is bedoeld voor gebruik door natuurlijke personen, onderworpen aan de Belgische sociale zekerheidswetgeving en die ten minste 18 jaar oud zijn. Skindr kan gebruikt worden voor natuurlijke personen onder de 18 jaar (het ‘’Kind’’), indien de ouder/voogd het Kind toevoegt aan zijn of haar account waardoor een (online) consultatie voor het Kind kan worden aangevraagd via de Website of mobiele applicatie.

Voor dermatologen: Skindr is niet bedoeld voor gebruik door natuurlijke of rechtspersonen die geen beroepsactiviteit uitoefenen als dermatoloog. Wij verwijzen naar de voorwaarden waaraan een professionele zorgverlener moet voldoen om aan de kwalificatie van Gebruiker, zoals aldaar gedefinieerd, te voldoen. De Diensten die Skindr aanbiedt, kunnen alleen worden gebruikt door:

 • iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent zijnde als dermatoloog
 • iedere natuurlijke persoon met de vereiste bekwaamheid van dermatoloog die deel uitmaakt van een rechtspersoon die geheel of gedeeltelijk werd opgericht met als doel het uitoefenen van de beroepsactiviteit als dermatoloog
 • iedere natuurlijke persoon met de vereiste bekwaamheid van dermatoloog die deel uitmaakt van iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die geheel of gedeeltelijk werd opgericht met als doel het uitoefenen van de beroepsactiviteit als dermatoloog.

1.6 Indien U gebruik wilt maken van Onze Diensten, hebben we Uw uitdrukkelijke goedkeuring van dit Privacybeleid nodig. Dit betekent dat U akkoord bent met hoe Wij Uw Persoonsgegevens gebruiken en verwerken. U bent niet verplicht (alle gevraagde) Persoonsgegevens met Ons te delen. Echter, Wij kunnen niet al Onze Diensten aanbieden indien U weigert bepaalde gegevens met Ons te delen.

2. Verzamelde persoonsgegevens

2.1 Gegevens die U Ons meedeelt als patiënt:

Categorie 1.1: Uw persoonlijke gegevens

Data

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw geslacht
 • Geboortedatum
 • Uw rijksregisternummer, dit dient U enkel te geven indien U ook voorschriften wenst te ontvangen

Context

 • door het aanmaken van een account en profiel;
 • door het toevoegen van een Kind aan het account en profiel.

Categorie 1.2: Uw gezondheidsgegevens of gezondheidsgerelateerde gegevens

Data

 • het type van consultatie dat U verkiest
 • de conversatie(s) met de door U aangeduide dermatoloog
 • Informatie betreffende Uw gezondheidstoestand en andere gezondheidsgebonden informatie, zoals:
 • Dermatologische klachten, symptomen, duurtijd klachten, (eventuele) behandelingen, allergieën, medicijngebruik en dosis of extra informatie.
 • Eventuele medische achtergrondinformatie
 • Minimum 2 foto’s van Uw dermatologische klacht(en).

Context

 • door het aanmaken van een account en profiel bij het gebruik van Onze Diensten;
 • door het toevoegen van een Kind aan het account en profiel bij het gebruik van Onze Diensten.

Categorie 1.3: Uw betalingsgegevens

Data

 • E-mailadres, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code. Deze gegevens worden anoniem verwerkt via een externe payment-provider Mollie.

Context

 • Door het invullen van Uw betalingsgegevens bij gebruik van Onze Diensten.

Categorie 1.4: Uw communicatie via Onze Diensten

Data

 • Informatie betreffende de communicatie die U had met Skindr of door gebruik van de Diensten, bijvoorbeeld wanneer U een probleem had met de Diensten en om bijstand van Skindr verzocht of wanneer U Uw feedback met betrekking tot onze Diensten aan Skindr gaf.

Context

 • door het in contact treden met het Skindr team.
 • door het in contact treden met de door U aangeduide dermatologen of Onze dermatologen via Onze Diensten.
 • door het geven van Uw Feedback met betrekking tot onze Diensten.

Categorie 1.5: Uw gebruik van Onze Diensten

Data

 • Uw gegevens bekomen door het plaatsen van cookies, zoals browserkenmerken, informatie over handelingen met betrekking tot het Platform via de Website of App (zoals het gebruik, activiteitenlogs en click-throughs), domeinen, paginaweergaves en apparaat eigenschappen (zie Ons Cookiebeleid)
 • Informatie betreffende meer "technische" aspecten betreffende Uw gebruik van het platform en/of Diensten, bijvoorbeeld Uw IP-adres en de versie van het besturingssysteem.

Context

 • Door het plaatsen van cookies (zie Ons Cookiebeleid)

2.2 Gegevens die U Ons meedeelt als dermatoloog:

Categorie 2.1: Uw persoonlijke gegevens

Data

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw geslacht
 • Geboortedatum
 • Uw RIZIV-nummer
 • Uw telefoonnummer
 • Een door U verschafte beschrijving over Uzelf
 • Uw profielfoto
 • Uw wachtwoord

Context

 • door het aanmaken van een account en profiel

Categorie 2.2: Uw gegeven medisch advies

Data

 • het type van consultatie dat U gaf;
 • het advies dat U gaf tijdens de consultatie, alsook de eventuele voorschriften.

Context

 • door het aanmaken van een account en profiel
 • bij het gebruik van Onze Diensten.

Categorie 2.3: Uw facturatiegegevens

Data

 • Uw btw-nummer
 • Uw facturatie-adres
 • De door U gekozen rechtsvorm

Context

 • Noodzakelijk voor de eventuele betaling

Categorie 2.4: Uw communicatie via Onze Diensten

Data

 • Informatie betreffende de communicatie die U had met Skindr of door gebruik van de Diensten, bijvoorbeeld de conversaties met de patiënten of wanneer U een probleem had met de Diensten en om bijstand van Skindr verzocht.

Context

 • door het in contact treden met het Skindr team;
 • door het in contact treden met Uw patiënten via Onze Diensten.

Categorie 2.5: Uw gebruik van Onze Diensten

Data

 • Uw gegevens bekomen door het plaatsen van cookies, zoals browserkenmerken, informatie over handelingen met betrekking tot het Platform via de Website of App (zoals het gebruik, activiteitenlogs en click-throughs), domeinen, paginaweergaves en apparaat eigenschappen (zie Ons Cookiebeleid)
 • Informatie betreffende meer "technische" aspecten betreffende Uw gebruik van het platform en/of Diensten, bijvoorbeeld Uw IP-adres en de versie van het besturingssysteem.

Context

 • Door het plaatsen van cookies (zie Ons Cookiebeleid)

3. Doeleinden van de verwerking

Skindr verzamelt en verwerkt Uw gegevens om de communicatie tussen U en Uw dermatoloog te kunnen faciliteren.

3.1 Algemene doeleinden voor patiënten

Categorie 1: Uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang

DoeleindeUw persoonlijke gegevens worden vooreerst gebruikt om Uw profiel en account aan te maken en te managen.Uw e-mailadres gebruiken Wij om U op eenvoudige wijze te contacteren – dit alles overeenkomstig de uitvoering van de overeenkomst die U heeft aangevraagd. Ook kunnen wij Uw e-mailadres gebruiken voor het opvragen van Uw feedback met betrekking tot onze Diensten, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Categorie 2: Uitvoering van de overeenkomst en expliciete toestemming

DoeleindeGezondheidsgebonden informatie die U Ons verstrekt bij gebruik van Onze Diensten zal door Skindr verwerkt worden, zodanig dat U in staat bent van Onze Diensten overeenkomstig de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken, op grond van Uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.Aldus worden deze gegevens - die verzameld worden op het platform – uitsluitend gebruikt door Uw dermatoloog voor het stellen van een diagnose en om U een persoonlijk advies te geven omtrent de gestelde vraag. De aangeleverde informatie en waar van toepassing de aangeleverde antwoorden op de vragen op het platform zijn belangrijk voor de dermatoloog om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van Uw problematiek. Enkel de door U aangeduide dermatoloog heeft toegang tot de door U aangeleverde inhoud. Skindr zal hiertoe ook toegang hebben teneinde Onze Diensten te kunnen leveren en verbeteren.

Categorie 3: Uitvoering van de overeenkomst

DoeleindeUw betalingsgegevens gebruiken Wij enkel om Uw betaling voor de gevraagde Diensten te kunnen ontvangen. Belangrijk is dat Uw betalingsgegevens anoniem worden verwerkt door een externe payment-provider waardoor ze niet zichtbaar zijn voor Skindr of de door U aangeduide dermatologen.

Categorie 4: Uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang

DoeleindeOm U op eenvoudige wijze te contacteren of in kennis te stellen, of door U gecontacteerd te worden. Eveneens om in de mogelijkheid te verkeren Uw communicatie naar Ons toe op te volgen – dit alles overeenkomstig de uitvoering van de overeenkomst die U heeft aangevraagd;Uw feedback met betrekking tot onze Diensten zullen wij gebruiken voor het verbeteren van onze Diensten, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Dit op een gepseudonimiseerde manier waarbij Uw identiteit niet aan Uw feedback wordt gekoppeld.

Categorie 5: Gerechtvaardigd belang

DoeleindeVoor het behoud van de veiligheid van Onze Diensten en om deze te verbeteren, alsmede voor het creëren van statistieken die gebaseerd zijn op een ‘’gerechtvaardigd belang’’ van Skindr. Dit om Onze Diensten te verbeteren en te verzekeren dat U van de Diensten optimaal gebruik kunt maken.

Categorie 6: Uitdrukkelijke toestemming

DoeleindeEnige verwerking van Persoonsgegevens voor het gebruik van Onze Diensten op grond van een Cookie, worden verwerkt op grond van Uw uitdrukkelijke toestemming met betrekking tot een bepaalde categorie van Cookies.

3.2 Algemene doeleinden voor dermatologen

Categorie 1: Uitvoering van de overeenkomst

DoeleindeUw persoonlijke gegevens worden vooreerst gebruikt om Uw profiel en account aan te maken en te managen.Uw e-mailadres gebruiken Wij om U op eenvoudige wijze te contacteren – dit alles overeenkomstig de uitvoering van de overeenkomst die U heeft aangevraagd. Ook kunnen wij Uw e-mailadres gebruiken voor het opvragen van Uw feedback met betrekking tot onze Diensten, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Categorie 2: Conform de overeenkomst tussen U en Skindr

DoeleindeHet verleende medisch advies dat U aan Uw patiënt verstrekt via Onze Diensten zal door Skindr verwerkt worden, zodanig dat U in staat bent van Onze Diensten overeenkomstig de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken.Als dermatoloog mag U de Persoonsgegevens en de gezondheidsgebonden informatie die Uw patiënt Ons heeft verstrekt via Onze Diensten en waar U toegang toe heeft enkel gebruiken in het kader van Uw zorgrelatie met de desbetreffende patiënt. Ook Skindr heeft toegang tot de gegevens voor verdere ondersteuning en onderhoud.

Categorie 3: Uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang

DoeleindeUw facturatiegegevens gebruiken Wij enkel om een eventuele betaling te kunnen in orde brengen.

Categorie 4: Uitvoering van de overeenkomst

DoeleindeOm Onze Diensten te verbeteren en te verzekeren dat U van de Diensten optimaal gebruik kunt maken, gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst die U heeft aangevraagd.Om U op eenvoudige wijze te contacteren of in kennis te stellen, of door U gecontacteerd te worden. Eveneens om in de mogelijkheid te verkeren Uw communicatie naar Ons toe op te volgen – dit alles overeenkomstig de uitvoering van de overeenkomst die U heeft aangevraagd.

Categorie 5: Gerechtvaardigd belang

DoeleindeVoor het behoud van de veiligheid van Onze Diensten en om deze te verbeteren, alsmede voor het creëren van statistieken die gebaseerd zijn op een gerechtvaardigd belang belang van Skindr. Dit om Onze Diensten te verbeteren en te verzekeren dat U van de Diensten optimaal gebruik kunt maken.

Categorie 6: Uitdrukkelijke toestemming

DoeleindeEnige verwerking van Persoonsgegevens voor het gebruik van Onze Diensten op grond van een Cookie, worden verwerkt op grond van Uw uitdrukkelijke toestemming met betrekking tot een bepaalde categorie van Cookies.

3.3 Directe marketing

Uw Persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor directe marketingdoeleinden indien U hiermee uitdrukkelijk en voorafgaandelijk mee instemt.

In het geval U Uw toestemming heeft gegeven en U toegevoegd werd aan de directe mailinglijst van Skindr, mag Skindr Uw Persoonsgegevens gebruiken om U marketing materiaal alsmede ander materiaal verbonden aan Skindr en haar Diensten te sturen.

Deze toestemming kan op elk ogenblik worden ingetrokken, gratis en zonder motivering, door te klikken op de opzegknop op het einde van elke promotionele e-mail.

3.4 Wetenschappelijke en statistische doeleinden

Bijkomend zullen sommige van Uw Persoonsgegevens – met inbegrip van Uw gezondheidsgegevens of Uw gezondheidsgerelateerde gegevens - kunnen worden verwerkt voor wetenschappelijke of statistische doeleinden

Voor dergelijk gebruik (wetenschappelijke en statistische redenen) zullen de Persoonsgegeven worden geanonimiseerd (= op basis van de geanonimiseerde gegevens zal U niet langer kunnen worden geïdentificeerd) of gepseudonimiseerd (= enkel met behulp van extra informatie (zoals sleutels, codes, …) zal U op grond van de gepseudonymiseerde gegevens kunnen worden geïdentificeerd). De keuze tussen anonimisatie of pseudonymisering zal afhankelijk zijn van wat mogelijk is en altijd met Uw Belang in gedachten. De gegevens zullen worden bewaard in een afzonderlijke, speciaal daartoe voorziene databank. Skindr kiest ervoor dit te doen, omdat dergelijke databank Ons (alsmede andere wetenschappelijke instituten) toelaat om verder statistisch en wetenschappelijk onderzoek te stellen, in overeenstemming met Artikel 89 GDPR.

Deze databank bevat geen enkele persoonlijke identificeerbare gegevens, en als we deze gegevens aan derden bezorgen, zal Skindr ervoor zorgen dat de gegevens anoniem zijn (voorbeeld: de gegevens moeten genoeg geaggregeerd zijn). Dit betekent dat je in geen enkel geval verbonden kan worden aan deze overgemaakte gegevens.

U kan vragen dat de geanonimiseerde of gepseudonymiseerde gegevens niet voor wetenschappelijke en statistische doeleinden worden gebruikt. Om dit te vragen, kan U een email naar care@skindr.com sturen.

3.5 Overdracht naar derde partijen

Skindr zal beroep doen op derden voor het uitvoeren en mogelijk maken van Onze Diensten. Voorbeelden van deze leveranciers en serviceproviders zijn onder andere entiteiten die analyses en webhosting services leveren of helpen om de diagnostische competenties van Onze Diensten te verbeteren. Ook doen Wij beroep op een externe payment-provider om Uw betalingen te kunnen verwerken.

Skindr zal Uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behoudens de gevallen voorzien in dit Privacybeleid, of wanneer U Uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming hiervoor heeft gegeven (zie ook artikels 3.3 en 3.4).

Skindr heeft alle wettelijke en technische voorzorgen genomen om niet-toegestane toegang en gebruik te verhinderen.

Skindr garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze aangestelden, die gelijklopend zijn aan deze uiteengezet in dit Privacybeleid. Verder garandeert Skindr om de regels rond het medisch beroepsgeheim met betrekking tot Uw gezondheidsgegevens op elk ogenblik na te leven.

Tevens willen Wij benadrukken dat Skindr niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet naleven van Uw - als dermatoloog - medisch beroepsgeheim en dat U ten allen tijde gehouden bent aan Uw medische beroepsgeheim en dit moet kunnen blijven garanderen.

In het geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van Skindr’s activiteiten waarbij Skindr haar activiteiten reorganiseert, transfereert, overdraagt of in het geval Skindr in faling zou worden verklaard, kunnen Uw Persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Skindr zal U op voorhand inlichten over het feit dat Skindr Uw Persoonsgegevens aan een derde overmaakt.

3.6 Wettelijke verplichtingen

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Wij Uw Persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen. Wij zullen in redelijkheid pogen U op voorhand hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

4. Duur van de verwerking

De Persoonsgegevens worden door Ons bewaard en verwerkt voor de periode voor zo lang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking, zijnde voor het leveren van Onze Diensten in het kader van de Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid

U heeft op elk moment de mogelijkheid te stoppen met het gebruik van Onze Diensten.

Indien U niet langer wenst gebruik te maken van Onze Diensten , zult U de keuze krijgen om enige gegevens naar U toe te sturen ofwel te verwijderen. Indien U Uw gegevens wenst te verwijderen, betekent dit dat U Uw recht op verwijdering uitoefent (zie artikel 5.2)

Indien Skindr niet meer in staat zou zijn Uw gegevens bij te houden, zullen deze U per elektronische en in gewoonlijk gebruikt formaat worden opgestuurd.

Indien U Uw recht op verwijdering niet toepast, zullen Uw Persoonsgegevens voor de volgende perioden bewaard worden:

Voor patiënten

Categorie 1.1

BewaartermijnUw persoonlijke gegevens worden tot 5 jaar na het stopzetten van Uw gebruik van Onze Diensten (door Uw of Onze beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden) bijgehouden. Nadien zullen ze automatisch worden verwijderd. Enkel de identificatiegegevens die nodig zijn om aan de bewaartermijnen van Categorie 2 te voldoen, zullen eveneens voor een periode van 30 jaar beschikbaar worden gesteld aan U of aan de door U aangestelde dermatoloog.

Categorie 1.2

BewaartermijnGezondheidsgebonden informatie die U Ons verstrekt zal voor een periode van 30 jaar beschikbaar worden gesteld aan U of aan de door U aangestelde dermatoloog.

Categorie 1.3

BewaartermijnUw betalingsgegevens worden tot 5 jaar na het stopzetten van Uw gebruik van Onze Diensten (door Uw of Onze beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden) bijgehouden.

Categorie 1.4

BewaartermijnUw communicaties via Onze Diensten worden tot 5 jaar na het stopzetten van Uw gebruik van Onze Diensten (door Uw of Onze beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden) bijgehouden.

Categorie 1.5

BewaartermijnDe Persoonsgegevens met betrekking van Uw gebruik van Onze Diensten tot 5 jaar na het stopzetten van Uw gebruik van Onze Diensten (door Uw of Onze beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden) bijgehouden.De bewaartermijn van de Persoonsgegevens die voortvloeien uit enige verwerking gelinkt aan het gebruik van een Cookie, verchilt naargelang de toepasselijke Cookie. Voor meer informatie verwijzen Wij naar Onze Cookie Policy in artikel 8.

Voor dermatologen

Categorie 2.1

BewaartermijnUw persoonlijke gegevens worden tot 30 jaar na het stopzetten van Uw gebruik van Onze Diensten (door Uw of Onze beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden) bijgehouden. Nadien zullen ze automatisch worden verwijderd. Enkel de identificatiegegevens die nodig zijn om aan de bewaartermijnen van Categorie 2 te voldoen, zullen eveneens voor een periode van 30 jaar beschikbaar worden gesteld aan U of aan de door U aangestelde dermatoloog

Categorie 2.2

BewaartermijnHet medisch advies dat U verstrekt via Onze Diensten zal voor een periode van 30 jaar beschikbaar worden gesteld aan U of aan de door Uw patiënten.

Categorie 2.3

BewaartermijnUw betalingsgegevens worden tot 3 maanden/5 jaar na het stopzetten van Uw gebruik van Onze Diensten (door Uw of Onze beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden) bijgehouden.

Categorie 2.4

BewaartermijnUw communicaties via Onze Diensten worden tot 30 jaar na het stopzetten van Uw gebruik van Onze Diensten (door Uw of Onze beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden) bijgehouden.

Categorie 2.5

BewaartermijnDe Persoonsgegevens met betrekking van Uw gebruik van Onze Diensten tot 5 jaar na het stopzetten van Uw gebruik van Onze Diensten (door Uw of Onze beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden) bijgehouden.De bewaartermijn van de Persoonsgegevens die voortvloeien uit enige verwerking gelinkt aan het gebruik van een Cookie, verchilt naargelang de toepasselijke Cookie. Voor meer informatie verwijzen Wij naar Onze Cookie Policy in artikel 8.

5. Uw rechten

5.1 Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van Uw Persoonsgegevens en het gebruik dat Wij van Uw Persoonsgegevens maken.

5.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om bepaalde Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Ons.

U heeft steeds het recht om Ons te verzoeken Uw Persoonsgegevens aan te passen. Uw accountgegevens kunt U daarnaast op ieder ogenblik zelf wijzigen.

U kunt eveneens verzoeken dat de verwerking van Uw Persoonsgegevens wordt beperkt, indien U denkt dat Uw gegevens onnauwkeurig zijn en U Ons hieromtrent vervolgens in kennis stelt.

Bijkomend heeft U het recht om Skindr te verzoeken Uw gegevens te verwijderen voor zover Wij niet in de mogelijkheid verkeren deze anoniem te maken.

Met betrekking tot het verwijderen van Uw Persoonsgegevens zullen Wij op Uw vraag Uw account verwijderen.

 • Voor patiënten: U dient wel te weten dat deze gegevens gedurende een beperkte periode toegankelijk blijven voor Uw dermatoloog. Uw dermatoloog zal dan in lijn met de medische wetgeving de mogelijkheid krijgen een kopie van Uw Persoonsgegevens te downloaden voor diens medisch dossier. Wij mogen immers geen gezondheidsgegevens of diagnose zomaar aanpassen en/of verwijderen, zonder Uw dermatoloog daarvan op de hoogte te stellen.
 • Voor dermatologen: U dient te weten dat wij Uw account echter maar verwijderen tot op het niveau het de rechten van de desbetreffende patiënt-gebruiker niet beïnvloedt. U dient eveneens te weten dat deze gegevens gedurende een beperkte periode toegankelijk blijven voor U teneinde u toe te laten Uw medisch dossier aan te vullen. Verder dient u er zich bewust van te zijn dat indien U ons de verwijdering van Uw account vraagt, dit een beperking naar onze aansprakelijkheid met zich mee kan brengen. Wij kunnen immers moeilijk gehouden worden iets aan te tonen, wat Wij op Uw verzoek hebben verwijderd.

Verder wensen Wij op te merken dat het wel kan zijn dat indien U weigert bepaalde Persoonsgegevens mee te delen, of indien U Ons vraagt ze te verwijderen, Wij Onze Diensten niet meer op een optimale wijze kunnen aanbieden.

5.3 Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens voor de vijfde categorie wanneer U ernstige en rechtmatige redenen heeft om dit te doen.

U heeft eveneens het recht van verzet tegen het gebruik van Uw Persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zal geen specifieke motivering worden verzocht.

5.4 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5 Recht van intrekking van de toestemming

U beschikt over het recht om Uw voorafgaande toestemming voor het verwerken van Uw Persoonsgegevens in te trekken.

5.6 Geautomatiseerde beslissingen en profilering

U heeft het recht Ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking op U hebben of een aanzienlijke invloed op U hebben.

5.7 Uitoefening van Uw rechten

U kunt Uw rechten uitoefenen door contact met Ons op te nemen via e-mail naar care@skindr.com of via de post naar:

Skindr BV
Nieuwebosstraat 64
9000 Gent

Indien Wij twijfels hebben over Uw identiteit, kunnen wij U vragen om ons met aanvullende middelen (bijvoorbeeld een kopie van de voorzijde van Uw identiteitskaart) Uw identiteit te bewijzen.

5.8 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel,
Tel: +32 (0)2 274 48 00,
Fax: +32 (0)2 274 48 35,
Email: contact(at)apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw Persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1 Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op zowel technisch, administratief en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Uw Persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens. Echter, in het geval dat dit wel zou voorvallen en het Uw Persoonsgegevens zou betreffen, zal Skindr U informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

6.2 In geen geval kan Skindr dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

6.3 U draagt de aansprakelijkheid voor het behoud van de privacy en veiligheid van Onze Diensten. Bijvoorbeeld: door een derde niet toe te staan Onze Diensten op Uw apparaten te gebruiken en door alle niet-toegestane toegang tot Uw profiel en account te vermijden. U alleen bent aansprakelijk voor het gebruik van Onze Diensten op Uw apparaten, IP-adres en identificatiegegevens alsmede voor de vertrouwelijkheid ervan.
Tevens benadrukken Wij echter dat U - als dermatoloog - steeds gehouden bent aan Uw medisch beroepsgeheim en dat U dit te allen tijde moet garanderen.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van dit Privacybeleid.

8. Cookies

8.1 Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Skindr en geplaatst op de harde schijf van Uw computer.

8.2 Waarom gebruikt Skindr cookies?

We gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om Uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de Website. Dit helpt Ons om U een betere gebruikerservaring te bieden wanneer U Onze Website bezoekt en laat Ons ook toe Onze Website te optimaliseren. Cookies helpen Skindr bijvoorbeeld om Uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) of om U meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Ten gevolge van de Europese e-Privacyrichtlijn worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om Uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van niet-essentiële cookies en gelijkaardige technologieën op Uw computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Verklaring geeft U duidelijke en volledige informatie over de cookies die Skindr gebruikt, met inbegrip van hun doel.

De cookies die Wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt Ons om eventuele fouten te identificeren of om U specifieke diensten te laten zien waarvan Wij denken dat ze voor U van belang kunnen zijn.

8.3 Soorten cookies?

Er bestaan zeer veel verschillende cookies die te onderscheiden zijn naar functionaliteit, herkomst of bewaartermijn. Hieronder geven Wij eerst een algemene beschrijving van de soorten cookies die op de websites van Skindr worden gebruikt. Vervolgens wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de verschillende cookies die worden gebruikt op de Website.

Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies

FunctieDeze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in Onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door U zijn gesteld, zoals het instellen van Uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).

Functionele cookies

FunctieDeze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de website door Uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeur) en bieden verbeterde functionaliteit en personalisatie aan de bezoeker. Zo zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde instellingen op Uw verzoek gepersonaliseerd worden. Als U deze cookies niet accepteert, kan dit van invloed zijn op de prestaties en functionaliteit van de website en kan het toegang tot inhoud op de website beperken. Deze cookies kunnen worden ingesteld door Ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan Onze pagina's.

Prestatie/Analytische cookies

FunctieDeze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en eventuele foutmeldingen. Ze helpen Skindr om de prestaties van de website te verbeteren. Deze cookies identificeren U niet als individu

Advertentie cookies

FunctieDeze cookies worden gebruikt om inhoud te leveren die relevanter is voor u. Ze kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren of om het aantal keren dat U een advertentie ziet te beperken. Ze helpen Ons ook de effectiviteit van advertentiecampagnes op Onze Website te meten. We kunnen deze cookies gebruiken om websites te onthouden die U hebt bezocht en we kunnen deze informatie delen met andere partijen, waaronder adverteerders. Deze cookies kunnen ook door Onze advertentiepartners via Ons Onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van Uw interesses samen te stellen en U relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Third party cookies

FunctieFirst party cookies zijn cookies die worden verzonden vanaf Onze servers of domeinen, van waaruit de gevraagde service wordt aangeboden. Third party cookies zijn cookies die naar Uw browser worden verzonden vanaf een server of domein die niet door Skindr wordt beheerd, maar door een samenwerkende organisatie. Alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Indien U meer wil weten over deze cookies verwijzen Wij U door naar het beleid dat deze partijen op hun respectievelijke websites aanbieden. Houd er rekening mee dat Wij geen invloed hebben op de inhoud van dit beleid of op de inhoud van deze cookies van derden.

8.4 Uw toestemming

Bij Uw eerste bezoek aan Onze Website zal U gevraagd worden de cookies te aanvaarden of te weigeren. Met deze toestemming gaat U akkoord met de verschillende soorten cookies die Wij gebruiken.

8.5 Cookies beheren

U kunt deze cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Meer informatie over hoe U Uw browser instelt, vindt U via de volgende links:

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Safari
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Momenteel bieden sommige browsers een "do not track"- of "DNT"-optie die een signaal naar de bezochte websites stuurt om de traceervoorkeur van een bezoeker aan te geven. Skindr reageert op dit moment niet op deze signalen, omdat er geen gemeenschappelijke industriestandaard voor DNT is aangenomen door industriegroepen, technologiebedrijven of regelgevers. De third parties die cookies plaatsen op Onze Website, kunnen al dan niet iets doen naar aanleiding van dit signaal.

Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat een website niet meer werkt zoals verwacht.

Meer informatie over cookies is ook te vinden via de volgende link:

http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online adverteren op basis van gedrag en online privacy is te vinden via de volgende link:

http://www.youronlinechoices.eu/