Privacy Policy

Artikel 1. Doelstelling en toepassingsgebied

1.1 De bescherming van de privacy en de Persoonsgegevens is belangrijk voor Skindr BV en de met Skindr BV samenwerkende dermatologen. Deze Privacy Policy is opgesteld om de Betrokkenen te informeren over hoe Skindr BV en de dermatologen, in het kader van het Skindr-Platform, omgaat met de Persoonsgegevens en hoe de Betrokkenen controle over hun Persoonsgegevens kunnen uitoefenen. Het is aangeraden dat de Betrokkenen deze Privacy Policy zorgvuldig doornemen alvorens het Skindr-Platform te gebruiken.

Deze Privacy Policy is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens binnen het Skindr-Platform.

1.2 Deze Privacy Policy is opgesteld in uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere Europese regelgeving waarin bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy worden opgenomen, alsook de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy en de uitvoeringsbesluiten.

Artikel 2. Definities

Voor de toepassing van deze Overeenkomst gelden de volgende definities: 

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming”: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, met haar wijzigingen en Europese uitvoeringswetgeving. 
 • Anonieme gegevens”: alle gegevens die niet (meer) met een geïdentificeerd of identificeerbare persoon in verband kunnen worden gebracht en die dus geen Persoonsgegevens (meer) zijn. 
 • Betrokkene(n)”: de patiënten en de dermatologen wiens Persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het Skindr-Platform.
 • Derde”: elke partij die geen Betrokkene, (sub)Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke is uit hoofde van de Overeenkomst. 
 • Dermatoloog”: iedere arts-specialist in de dermatologie die zich als beroepsmatige professionele gebruiker, in diens hoedanigheid van natuurlijke persoon – al dan niet als zaakvoerder van een rechtspersoon – registreert bij het platform van de Skindr-webapplicatie en/of de mobiele Skindr-applicatie met als doel om op afstand aan de patiënt dermatologische zorgverstrekkingen te leveren.  
 • Gepseudonimiseerde gegevens”: de Persoonsgegevens die op zodanige wijze worden verwerkt dat ze niet meer aan een specifieke natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld. Het gaat dus niet om anonieme gegevens, aangezien de natuurlijke persoon na pseudonimisering nog wel identificeerbaar is. 
 • Gebruiksvoorwaarden”: de gebruiksvoorwaarden van Skindr BV met betrekking tot het gebruik van de het Skindr-Platform.
 • Inbreuk in verband met persoonsgegevens”: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. 
 • Patiënt”: de natuurlijke persoon die zich als particuliere gebruiker registreert bij het platform van de Skindr-webapplicatie en/of de mobiele Skindr-applicatie met als doel om op afstand dermatologische zorgverstrekkingen te ontvangen. 
 • Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de Betrokkene”). 
 • Privacy Policy”: de privacyverklaring met betrekking tot het gebruik van het Skindr-Platform en de daartoe horende Verwerking van Persoonsgegevens.
 • Skindr-Platform”: het digitaal platform van Skindr bestaande uit de mobiele Skindr-applicatie en/of de Skindr-webapplicatie, alsook de publiek raadpleegbare Skindr-website. 
 • Verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 
 • Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of en geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 
 • Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen samen met anderen, het doel van en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 
 • Wetgeving Gegevensbescherming”: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere Europese regelgeving waarin bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy worden opgenomen, evenals de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy in de lidstaten met haar wijzigingen en uitvoeringsbesluiten, met inbegrip van voor de sector toepasselijke goedgekeurde gedragscodes zoals in artikel 40 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 3. Categorieën van personen van wie Persoonsgegevens worden verwerkt  

Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens gebeurt voor alle patiënten, dermatologen en websitebezoekers die zich registreren bij het Skindr-Platform.

Artikel 4. Aard van de verzamelde Persoonsgegevens 

4.1. De volgende Persoonsgegevens van de patiënten worden tijdens het gebruik van het Skindr-Platform (de mobiele Skindr-applicatie en/of de Skindr-webapplicatie) verzamelt en verwerkt. 

Categorie 1

De soorten van persoonsgegevens

De identificatiegegevens, de administratieve gegevens, de contactgegevens en de betaalgegevens van de individuele patiënt.

De details

De voor- en achternaam, het e-mailadres, het telefoonnummer, de postcode, de geboortedatum en het rijksregisternummer.

Categorie 2

De soorten van persoonsgegevens

De gezondheidsgegevens, de genetische gegevens en de biometrische gegevens van de individuele patiënt.

De details

Het geslacht, de eventuele allergieën, de eventuele zwangerschap of anticonceptie, de diagnosestellingen, de symptomen, de dermatologische klachten, de medische rapporten, de medicatie-inname, de (eventuele) behandelingen, (eventuele) medische achtergrondinformatie en de foto’s van de dermatologische klachten.

4.2. De volgende Persoonsgegevens van de dermatologen worden worden tijdens het gebruik van het Skindr-Platform (de mobiele Skindr-applicatie en/of de Skindr-webapplicatie) verzamelt en verwerkt. 

Categorie 3

De soorten van persoonsgegevens

De identificatiegegevens, de administratieve gegevens, de contactgegevens en de betaalgegevens van de individuele dermatoloog.

De details

De voor- en achternaam, het professionele adres, het professionele e-mailadres, het telefoonnummer, het riziv-nummer, het btw-nummer en het facturatieadres.

Categorie 4

De soorten van persoonsgegevens

De biometrische gegevens van de individuele dermatoloog.

De details

De profielfoto.    

4.3. De volgende Persoonsgegevens van de websitebezoekers worden bij het bezoek van de Skindr-website verzamelt en verwerkt.

Categorie 5

De soorten van persoonsgegevens

De contactgegevens van de individuele websitebezoeker.

De details

De voor- en achternaam, en het e-mailadres.

Artikel 5. Doeleinden van de Verwerking van Persoonsgegevens 

5.1. De verzamelde Persoonsgegevens van de patiënten, zoals beschreven onder artikel 4.1 van de Privacy Policy, worden enkel voor de volgende doeleinden verwerkt.

Categorie 1

De doeleinden

 1. In het kader van een registratie bij de Skindr-webbapplicatie en/of de mobiele Skindr-applicatie voor de aanmaak van een profiel met individueel account. 
 2. In het kader van identificatie en authenticatie tijdens een login bij het individuele account via de Skindr-webbapplicatie en/of de mobiele Skindr-applicatie.
 3. Om de lijst van de beschikbare dermatologen zoals opgenomen in de  Skindr-webbapplicatie en/of de mobiele Skindr-applicatie te kunnen raadplegen, alsook om in contact te kunnen treden met een toegewezen dermatoloog. 
 4. Voor contactopname gerelateerd aan de diensten van  de Skindr-webbapplicatie en/of de mobiele Skindr-applicatie. 
 5. Voor de realisatie van technische support.  
 6. Voor de afhandeling van de betaling met tussenkomst van het betalingsplatform van een derde partij.
 7. Voor het verzamelen van feedback, adverse events en/of klachten betreffende de Skindr-Diensten en de diensten verleend door de dermatologen.  
 8. Voor de ontwikkeling van diensten en/of producten, alsook voor de verbetering van diensten en/of producten. 
 9. Voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, al dan niet in samenwerking met externe stakeholders, onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen.

Categorie 2

De doeleinden

 1. Om op afstand met een toegewezen dermatoloog een therapeutische relatie aan te gaan en dermatologische zorg te verkrijgen (incl. consultatie, onderzoek, diagnose en/of behandeling). 
 2. Voor de evaluatie van de zorgkwaliteit geleverd door de dermatologen. 
 3. Voor de ontwikkeling van diensten en/of producten, alsook voor de verbetering van diensten en/of producten. 
 4. Voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, al dan niet in samenwerking met externe stakeholders, onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen.

5.2. De verzamelde Persoonsgegevens van de dermatologen, zoals beschreven onder artikel 4.2 van de Privacy Policy, worden enkel voor de volgende doeleinden verwerkt.

Categorie 3

De doeleinden

 1. In het kader van een registratie bij de Skindr-webbapplicatie en/of de mobiele Skindr-applicatie voor de aanmaak van een profiel met individueel account. 
 2. In het kader van identificatie en authenticatie tijdens een login bij het individuele account via de Skindr-webbapplicatie en/of de mobiele Skindr-applicatie.
 3. Om te worden vermeld op de lijst van de beschikbare dermatologen van  Skindr-webbapplicatie. 
 4. Om medische zorgverstrekkingen te kunnen leveren aan de patiënten. 
 5. Voor contactopname gerelateerd aan de diensten van  de Skindr-webbapplicatie en/of de mobiele Skindr-applicatie. 
 6. Voor de realisatie van technische support.  
 7. Voor de afhandeling van de betaling met tussenkomst van het betalingsplatform van een derde partij.
 8. Voor het verzamelen van feedback, adverse events en/of klachten betreffende de Skindr-Diensten en de diensten verleend door de dermatologen.  
 9. Voor de ontwikkeling van diensten en/of producten, alsook voor de verbetering van diensten en/of producten. 
 10. Voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, al dan niet in samenwerking met externe stakeholders, onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen.

Categorie 4

De doeleinden

 1.  Indien gewenst, om een foto toe te voegen aan het profiel van de dermatoloog. 

5.3. De verzamelde Persoonsgegevens van de websitebezoekers, zoals beschreven onder artikel 4.3 van de Privacy Policy, worden enkel voor de volgende doeleinden verwerkt.

Categorie 5

De doeleinden

 1. Voor een registratie voor de nieuwsbrief van Skindr via de Skindr-website.
 2. Voor het beheer van de precontractuele relatie tot stand gekomen via het contactformulier van de Skindr-website. 

5.4. In geen geval zullen andere Persoonsgegevens in deze Verwerkingen worden opgenomen dan deze die noodzakelijk zijn voor de doeleinden weergegeven in onderhavig artikel 4, en zullen deze Persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.

Artikel 6. Rechtsgrond voor de Verwerking van Persoonsgegevens 

6.1. De Verwerking van de Persoonsgegevens van de patiënten is gebaseerd op: 

 • De uitvoering van de overeenkomst met de patiënt voor wat betreft de doeleinden 1.1 t.e.m. 1.7 zoals beschreven onder artikel 5.1 van de Privacy Policy. 
 • Het gerechtvaardigd belang voor de  doeleinden 1.8 en 1.9 zoals beschreven onder artikel 5.1 van de Privacy Policy.
 • De uitdrukkelijke toestemming van de patiënt voor wat betreft de doeleinden 2.1 t.e.m. 2.4 zoals beschreven onder artikel 5.1 van de Privacy Policy.

6.2. De Verwerking van de Persoonsgegevens van de dermatologen is gebaseerd op:

 • De uitvoering van de overeenkomst met de dermatoloog voor wat betreft de doeleinden 3.1 t.e.m. 3.8 zoals beschreven onder artikel 5.2 van de Privacy Policy. 
 • Het gerechtvaardigd belang voor de  doeleinden 3.9 en 3.10 zoals beschreven onder artikel 5.2 van de Privacy Policy.
 • De uitdrukkelijke toestemming van de dermatoloog voor wat betreft de doeleinde 4.1 zoals beschreven onder artikel 5.1 van de Privacy Policy.

6.3. De Verwerking van de Persoonsgegevens van de websitebezoekers is gebaseerd op hun uitdrukkelijke toestemmingen voor wat betreft de doeleinden 5.1 en 5.2 zoals beschreven onder artikel 5.3 van de Privacy Policy.  

Artikel 7. Duur van de Verwerking van Persoonsgegevens  

7.1. De Persoonsgegevens van de patiënten worden voor de volgende perioden bewaard:

 • Categorie 1: Zolang het account van de patiënt actief is en de daaropvolgende 5 jaar.
 • Categorie 2: Zolang het account van de patiënt actief is en de daaropvolgende 7 jaar.
 • Soms kan de termijn langer zijn, onder meer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in geval van een geschil.

7.2. De Persoonsgegevens van de dermatologen worden voor de volgende perioden bewaard:

 • Categorie 3: Zolang het account van de dermatoloog actief is en de daaropvolgende 5 jaar. 
 • Categorie 4: Zolang het account van de dermatoloog actief is en de dermatoloog wordt vermeld op de beschikbare lijst van gezondheidszorgbeoefenaars van het Skindr-Platform. 
 • Soms kan de termijn langer zijn, onder meer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in geval van een geschil.

7.3. De Persoonsgegevens van de websitebezoekers  worden voor de volgende perioden bewaard:

 • Categorie 5: Zolang de websitebezoeker zich niet expliciet heeft uitgeschreven via het contactformulier van de Skindr-website of tot drie maanden nadat er een reminder tot herbevestiging van de opt-in per e-mail onbeantwoord is gebleven.
 • Soms kan de termijn langer zijn, onder meer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in geval van een geschil.

7.4. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de Persoonsgegevens op initiatief van Skindr BV uit de bestanden verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van één jaar. 

De vernietiging kan evenwel achterwege blijven wanneer hetzij de bewaring is vereist op grond van een wettelijk voorschrift, hetzij de bewaring redelijkerwijze belangrijk wordt geacht vanuit medisch of ethisch oogpunt of vanuit de levensverwachting van de patiënt, of vanuit de verdediging van zijn rechtmatige belangen of die van zijn rechtverkrijgenden. 

7.5. Indien de Persoonsgegevens zodanig zijn verwerkt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijze onmogelijk is, kunnen deze gegevens in een geanonimiseerde vorm bewaard blijven. 

Artikel 8. Veiligheid en vertrouwelijkheid   

8.1. Skindr BV en de dermatologen hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die zijn aangepast op zowel technisch, administratief en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van de Persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

In het geval dat een voormelde inbreuk wel zou voorvallen en dit Persoonsgegevens zou betreffen, dan zal Skindr BV de Betrokkene, i.s.m. de dermatologen, informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

8.2. Skindr BV en de dermatologen voorzien een veilige, gecontroleerde, omgeving voor het gebruik van het Skindr-Platform. 

8.3. In geen geval kan Skindr BV of een dermatoloog door een patiënt of een websitebezoeker aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

8.4. Iedere Betrokkene draagt de aansprakelijkheid voor het behoud van de privacy en veiligheid van diens individueel account op het Skindr-Platform. Bijvoorbeeld: door een derde niet toe te staan diens persoonlijke login te gebruiken en door alle niet-toegestane toegang tot diens account te vermijden. 

Elke patiënt en dermatoloog is zelf aansprakelijk voor het gebruik van de Skindr-webapplicatie en/of de mobiele Skindr-applicatie op diens apparaten, IP-adres en identificatiegegevens alsmede voor de vertrouwelijkheid er van.

8.5. Elke patiënt en dermatoloog dient Skindr BV onmiddellijk in te lichten omtrent niet-toegestaan gebruik van diens account door een e-mail te versturen naar care@skindr.com.

Artikel 9. Doorgifte van de Persoonsgegevens   

9.1. Voor zover dit noodzakelijk is, zijn de volgende categorieën van ontvangers gerechtigd om vanwege Skindr BV en/of de dermatologen Persoonsgegevens van de patiënten te ontvangen: 

 • De ondersteunende medewerkers, personeelsleden en/of aangestelden (al dan niet andere gezondheidszorgbeoefenaars) van de dermatologen die verantwoordelijk zijn voor de (medische en/of organisatorische) opvolging van de patiëntenzorg zoals bedoeld in artikel 5 van de Privacy Policy. Skindr BV is niet aansprakelijk voor het niet-naleven van het beroepsgeheim in hoofde van de dermatologen. 
 • Externe behandelende gezondheidszorgbeoefenaars van de patiënt en/of tussenkomende zorginstellingen alwaar de behandelende gezondheidszorgbeoefenaars werkzaam zijn, dit in het kader van de patiëntenzorg. 
 • Externe (sub)verwerkers waarop Skindr BV en/of de dermatologen een beroep doet voor de verwerking van Persoonsgegevens, zoals Mediris. 
 • Externe service providers van betalingsplatformen waarop Skindr BV beroep doet om de betalingen te kunnen verwerken. 
 • Externe webhosting services, analysebedrijven en/of onderzoeksinstellingen waarop Skindr BV een beroep doet om te  helpen om de werking van het Skindr-Platform te optimaliseren. 
 • De mutualiteit van de patiënt en het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en/of buitenlandse bevoegde instanties in het kader van financiële tegemoetkomingen ten voordele van de patiënt voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt. 
 • Overheidsinstanties die door een overheidsbeslissing daartoe gemachtigd zijn. 
 • Verzekeringsinstellingen voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt, alsook de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van een ziekenhuis of van een dermatoloog, zonder toestemming van de patiënt, voor zover deze mededeling noodzakelijk is voor de verdediging van een recht in rechte of voor de instelling of de dermatoloog, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Andere instanties en organisaties, voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt;
 • Betrokken patiënten zelf of hun vertegenwoordigers binnen de grenzen van wat is bepaald in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.

9.2. Buiten de gevallen uiteengezet in artikel 9.1 van de Privacy Policy kunnen enkel anonieme gegevens worden uitgewisseld met andere personen, instanties en organisaties. 

Artikel 10. Rechten van de Betrokkenen  

10.1. Recht op informatie. 

Uiterlijk op het moment van de verzameling van Persoonsgegevens die op de Betrokkene betrekking heeft, wordt de Betrokkene overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming via deze Privacy Policy geïnformeerd over de Verwerking van diens gegevens en de rechtsgrond voor deze Verwerking. 

Bijkomend heeft de Betrokkene die hierom verzoekt, het recht om vanwege Skindr BV kennis te krijgen van: 

 • het al dan niet bestaan van Verwerkingen van op hem betrekking hebbende Persoonsgegevens;
 • de Persoonsgegevens zelf die worden verwerkt en alle beschikbare informatie over de oorsprong van die Persoonsgegevens, tenzij de inzage van deze Persoonsgegevens via de wet van het recht op inzage worden uitgesloten;
 • de doeleinden van deze Verwerkingen;
 • de categorieën van Persoonsgegevens waarop deze Verwerkingen betrekking hebben en de bewaartijd van deze Persoonsgegevens;
 • de categorieën van ontvangers aan wie de Persoonsgegevens worden verstrekt;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op basis van deze persoonsgegevens, alsook de onderliggende logica en de gevolgen van die besluitvorming.

10.2. Recht van toegang en inzage.

De Betrokkene heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van diens  verzamelde Persoonsgegevens en het gebruik ervan in het kader van de Verwerking door Skindr BV en de dermatologen. 

10.3.  Recht van verbetering, verwijdering en beperking.

 • De Betrokkene is vrij om bepaalde Persoonsgegevens niet mee te delen Skindr BV en de dermatologen. Welbepaalde persoonsgegevens zijn evenwel essentieel om het Skindr-platform optimaal te laten werken, zoals de naam, het rijksregisternummer en de geboortedatum.  
 • De Betrokkene heeft steeds het recht om Skindr BV te verzoeken diens verzamelde Persoonsgegevens die onvolledig of onjuist zijn, te laten verbeteren of te vervolledigen. In het geval van objectief onjuiste of onvolledige gegevens zal een aanvulling toegestaan worden op eenvoudig verzoek. Een verbetering van de Persoonsgegevens van een Betrokkene-patiënt, die betrekking heeft op medische inhoudelijke verslagen, kan worden toegestaan na akkoord van de behandelende dermatoloog. 
 • De Betrokkene kan eveneens verzoeken dat de verwerking van welbepaalde Persoonsgegevens wordt beperkt, indien de Betrokkene denkt dat die gegevens onnauwkeurig zijn. 
 • De Betrokkene heeft het recht om Skindr BV te verzoeken welbepaalde Persoonsgegevens te verwijderen. Indien de Betrokkene weigert bepaalde Persoonsgegevens mee te delen of verzoekt om welbepaalde Persoonsgegevens te verwijderen, dan kan het zijn dat het Skindr-Platform niet meer optimaal werkt.
 • Tenzij de verwerking nodig is voor dwingende gerechtvaardigde redenen, kan de Betrokkene de verwerking van diens Persoonsgegevens die louter gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen of op de uitoefening van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag, doen staken door een bezwaar hiertegen in te dienen. In afwachting van het antwoord van Skindr BV, kan de Betrokkene verzoeken om die persoonsgegevens alvast tijdelijk niet verder te verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen). Eventuele verwerkingen met het oog op direct marketing-doeleinden kan de Betrokkene in elk geval doen staken door het intrekken van zijn/haar toestemming of een bezwaar in te dienen.

10.4. Recht van verzet

De Betrokkene beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van diens Persoonsgegevens wanneer hij/zij ernstige en rechtmatige redenen heeft om dit te doen.

10.5. Recht van vrije gegevensoverdracht

De Betrokkene beschikt, binnen bepaalde grenzen, over het recht om diens Persoonsgegevens die in het Skindr-Platform worden verwerkt in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken over te dragen.

10.6. Recht van intrekking van de toestemming

De Betrokkene beschikt over het recht om diens voorafgaande toestemming voor het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken. Indien de Betrokkene diens toestemming tot de Verwerking van Persoonsgegevens intrekt, dan kan het zijn dat het Skindr-Platform niet meer optimaal werkt.

10.7. Rechten inzake geautomatiseerde beslissingen en profilering

De Betrokkene heeft het recht om aan Skindr BV te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking hebben of een aanzienlijke invloed op de Betrokkene hebben.

10.8. Uitoefening van de rechten

De Betrokkene kan zijn/haar rechten uitoefenen door, per e-mail, contact op te nemen met Skindr BV: care@skindr.com.

10.9. Klachtenrecht

De Betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,

Email: contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien de Betrokkene schade zou lijden als gevolg van de verwerking van diens Persoonsgegevens, dan kan de Betrokkene een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 11. Vragen, bezorgdheden en klachten  

11.1. De Betrokkene kan met vragen en bezorgdheden over de bescherming van zijn gegevens steeds terecht bij Skindr BV. Ook verzoeken tot het uitoefenen van rechten kunnen bij Skindr BV worden ingediend. Na indiening van het verzoek van de Betrokkene zal hij/zij een ontvangstbevestiging ontvangen en zal Skindr BV zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand laten weten welk gevolg aan het verzoek zal worden gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan deze termijn verlengd worden tot drie maanden na de indiening van het verzoek. In dat geval zal Skindr BV dit binnen één maand meedelen aan de Betrokkene.

11.2. Skindr BV behoudt zich het recht voor om voor ieder ingediend verzoek de identiteit van de verzoeker te controleren en in geval van twijfel over de identiteit van de verzoeker bijkomende informatie op te vragen. Indien de verzoeker weigert om de nodige informatie te verstrekken, kan Skindr BV het verzoek weigeren.

Artikel 12. Wijzigingen  

Skindr BV behoudt zich het recht voor om haar Privacy Policy te allen tijde te wijzigen.

Artikel 13. Volledigheid van de Overeenkomst   

Deze privacy Policy wordt beheerst door het Belgisch recht. Geschillen worden voorgelegd aan de rechtbanken/hoven in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, die exclusieve territoriale bevoegdheid hebben.

Terms & Conditions

Betrouwbaar advies van een dermatoloog was nog nooit zo dichtbij.

Hoe werkt het? (25sec)