Gebruiksvoorwaarden

2-minuten samenvatting van Gebruiksvoorwaarden

Vindt u Gebruiksvoorwaarden lang, moeilijk en een overvloed aan juridisch jargon? Wij ook! We vinden het echter belangrijk om u te informeren over de manier waarop u gebruik kunt maken van Skindr. Daarom hebben we met Skindr deze samenvatting voor u gemaakt, die u in minder dan 2 minuten leest. Deze samenvatting geeft u in een mum van tijd alle nodige informatie.

Eerst en vooral, wat is Skindr?

 • Skindr biedt via een digitaal platform ‘Skindr-Platform’ aan patiënten en artsen (gezondheidszorgbeoefenaars) digitale diensten aan, zodat zij van op afstand met elkaar in contact kunnen treden. 
 • Skindr kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de ingevoerde antwoorden, de afgeleverde informatie en/of het gegeven van advies van de door de patiënt aangeduide arts (gezondheidszorgbeoefenaar).

Wanneer kunt U Skindr gebruiken?

 • Om Skindr te kunnen gebruiken, moet u onze Gebruiksvoorwaarden accepteren. Hierin staan de regels voor het gebruik van ons Skindr-Platform en onze Diensten.
 • U moet ook instemmen met onze Privacyverklaring. De persoonlijke gegevens die u met ons deelt, blijven altijd uw eigendom en Skindr zal deze alleen gebruiken om de Diensten via het Skindr-Platform aan u te leveren. Voor meer informatie over dit onderwerp nodigen wij u uit om onze Privacyverklaring te bekijken.

Specifiek voor de patiënten: 

 • Wanneer u zich inschrijft, moet u ons persoonlijke informatie geven en minstens 16 jaar oud zijn. Een arts (gezondheidszorgbeoefenaar) is bevoegd om na te gaan of een minderjarige patiënt in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn/haar belangen tijdens het gebruik van het Skindr-Platform.     
 • U kan Skindr eveneens gebruiken voor uw kind(eren), door uw kind(eren) toe te voegen aan uw account en profiel of door als mantelzorger of vertegenwoordiger een account en profiel aan te maken voor de door u vertegenwoordigde persoon.

Specifiek voor artsen of gezondheidszorgbeoefenaars:

 • Wanneer u zich inschrijft, moet u ons persoonlijke informatie geven en moet u over de nodige professionele expertise als arts of gezondheidszorgbeoefenaar beschikken.

Hoe kunt u Skindr gebruiken?

 • U mag ons Skindr-Platform en onze Diensten alleen gebruiken zoals bedoeld en u bent samen met ons verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw gebruik.
 • Specifiek voor patiënten: u mag ons Skindr-Platform en onze Diensten alleen voor privédoeleinden gebruiken.
 • Specifiek voor artsen of gezondheidszorgbeoefenaar: u mag ons Skindr-Platform en onze Diensten alleen voor professionele doeleinden (dus met betrekking tot uw medische beroepsactiviteit) gebruiken.
 • Als u onze Gebruiksvoorwaarden schendt, riskeert u dat u geen gebruik meer mag maken van ons Skindr-Platform en onze Diensten.
 • Als u technische ondersteuning nodig hebt, kunt u ons altijd een e-mail sturen naar care@skindr.com.

Ook belangrijk om te weten:

 • Skindr blijft altijd de eigenaar van het Skindr-Platform en de Diensten en van alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. U blijft altijd de eigenaar van uw persoonsgegevens.
 • Onze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden geüpdatet. Wij raden u aan deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren.

Wilt u meer weten? Dan nodigen wij u uit om onze volledige Gebruiksvoorwaarden te lezen, waarin alles tot in detail wordt uitgelegd.

DISCLAIMER: Wij raden u aan om deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u het Skindr-Platform en de Diensten (zoals in onderstaande Gebruiksvoorwaarden gedefinieerd) gebruikt. Door aan te vinken "Ik ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden" gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van de Diensten wordt beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden. We raden u aan een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden te bewaren en af te drukken, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

DISCLAIMER: Negeer het advies van uw arts of gezondheidszorgbeoefenaar niet en wacht niet om advies te vragen vanwege iets dat u via de Diensten hebt gelezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele nalatigheid door de arts of gezondheidszorgbeoefenaar van het niet of niet tijdig opvolgen van een patiënt op welke wijze dan ook, in het bijzonder indien dit uiterst noodzakelijk wordt geacht. 

DISCLAIMER: Wij verlenen de licentie op de Diensten op een "as is" en "as available"-basis en verlenen geen enkele garantie, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Diensten (met inbegrip van alle daarin opgenomen inhoud), met inbegrip van (zonder beperking) enige impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Om gebruik te kunnen maken van deze Diensten moet u eerst onze Privacyverklaring lezen en accepteren. Het is verboden om onze Diensten te gebruiken zonder eerst onze Privacyverklaring te accepteren.

1. Toepasselijkheid en voorwerp

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de door Skindr aangeboden Skindr-Diensten en Skindr-Platform via de daartoe voorzien kanalen, waaronder de website www.skindr.com, op iedere offerteaanvraag voor de Skindr-Diensten, op elke aankoopbestelling voor de Skindr-Diensten en alle leveringen ervan. 

Door het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten op welke manier dan ook te gebruiken, gaat de Gebruiker akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

1.2 De Gebruiker verklaart en garandeert dat hij/zij de nodige wettelijke bevoegdheid heeft om met deze Gebruiksvoorwaarden in te stemmen en ze te aanvaarden.

1.3 De Gebruiksvoorwaarden worden elektronisch aangeboden. Een uitgeprinte versie van de Gebruiksvoorwaarden is op verzoek beschikbaar via care@skindr.com.

Artikel 2. Begripsbepalingen 

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande begrippen de ernaast vermelde betekenis. 

AVG 

De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Derde Partijen

Elke natuurlijke persoon of elke rechtspersoon die niet de hoedanigheid heeft van Gebruiker, Skindr of een vertegenwoordiger van Skindr, waaronder maar niet beperkt tot onafhankelijke dienstverleners. 

Gebruikers-voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden toepasselijk op de Skindr-Diensten. 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle nu bekende of later bijkomende (i) auteursrechten,  naburige rechten en morele rechten, (ii) handelsmerk- of dienstmerkrechten, (iii) handelsgeheimrecht, knowhow, vakkennis/expertise, (iv) octrooien, octrooirechten, industriële eigendomsrechten (v) lay-out rechten, ontwerprechten, modelrechten (vi) aanvullende beschermingscertificaten (vii) handels- en firmanamen, domeinnamen, databankrechten, huurrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten of gelijkaardige rechten (al dan niet geregistreerd); (viii) alle registraties, registratieaanvragen, diensten voor registratie, vernieuwingen, uitbreidingen, opdelingen, onderverdelingen, verbeteringen of heruitgaven met betrekking tot deze rechten en het recht om een van voorgenoemde punten toe te passen, te behouden en op te leggen, in elk geval en in elk rechtsgebied wereldwijd, voor zolang deze bescherming geldt.

Gebruiker

De Particuliere Gebruiker en/of de Professionele Gebruiker die met Skindr een Overeenkomst afgesloten heeft.

Levering 

De uitvoering van de Overeenkomst. 

Overeenkomst

De overeenkomst die tussen Skindr en de Gebruiker tot stand komt zoals bepaald in artikel 6.4 (voor de Particuliere Gebruiker) en artikel 6.5 (voor de Professionele Gebruiker) van deze Gebruiksvoorwaarden. 

Particuliere Gebruiker

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn professionele activiteit of onderneming, met name een patiënt. 

Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Privacyverklaring

De privacyverklaring van Skindr aangaande de verwerking van persoonsgegevens i.k.v. de Website en de Skindr-Diensten. 

Professionele Gebruiker

De arts of andere gezondheidszorgbeoefenaar die handelt in het kader van diens medische beroepsmatige activiteiten. 

Skindr

Skindr BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Nieuwebosstraat 64, 9000 Gent, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, onder het ondernemingsnummer 0784.506.141. 

Skindr-Diensten of Diensten 

Hetgeen van diensten met betrekking tot het Skindr-Platform beschikbaar gesteld is door Skindr.

Skindr-Platform of Platform

De door Skindr aangeboden Skindr-applicatie, de gerelateerde webpagina’s met Skindr-dashboard van het skindr.com domein en de door Skindr BV ter beschikking gestelde interfaces.

Website 

De website www.skindr.com.

Artikel 3. Beschrijving van de Skindr-Diensten

3.1 Skindr is een softwarebedrijf dat middels een digitaal platform ‘Skindr-Platform’, via de Website en/of via de mobiele applicatie, de volgende Diensten faciliteert:  

 1. Online – asynchrone – consultaties met een door de patiënt zelfgekozen arts of andere gezondheidszorgbeoefenaar. Door middel van het beantwoorden van vragen, door het uploaden van foto’s en eventueel door het aangaan van een online – asynchrone – conversatie tussen de patiënt en de zelfgekozen arts of andere gezondheidszorgbeoefenaar kunnen mogelijke medische problemen worden aangegeven en kan medisch advies (incl. eventueel behandelingsplan) worden gegeven. 

  Skindr faciliteert het communicatieplatform tussen de patiënt en de arts/gezondheidszorgbeoefenaar. Skindr levert zelf geen professioneel medisch advies. De ingevoerde antwoorden, de afgeleverde informatie en/of het gegeven advies wordt uitsluitend door een onafhankelijke arts of gezondheidszorgbeoefenaar, via het communicatieplatform van Skindr, aan de patiënt afgeleverd. 
 1. Skincare advies en alle ander afgeleide diensten en producten van Skindr, waaronder maar niet beperkt tot de opvolging en evolutie van aandoeningen, de aanbieding van gepersonaliseerde trajecten en adviezen (incl. de aanbieding van verzorgingsproducten).  

Artikel 4. Support, onderhoud en wijzigingen 

4.1 Indien de Gebruiker technische ondersteuning nodig heeft tijdens het gebruik van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten, kan de Gebruiker Skindr contacteren via care@skindr.com. Skindr zal redelijke inspanningen leveren om de vragen van de Gebruiker in de kortst mogelijke tijd te beantwoorden en de eventueel technische problemen met het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten op te lossen.  

4.2 Skindr behoudt zich het recht voor om op elk moment, naar eigen inzicht, met of zonder reden en zonder voorafgaande kennisgeving aan of aansprakelijkheid jegens de Gebruiker het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten te updaten, te wijzigen, aan te vullen of te veranderen. Dit omvat ook de verwijdering of  stopzetting, tijdelijk of permanent, van een Dienst of ander kenmerk van de Skindr-Diensten en/of functionaliteit van het Skindr-Platform zonder enige aansprakelijkheid jegens de Gebruiker of Derde Partijen. 

Dergelijke wijzigingen, aanvullingen of wijzigingen van de Skindr- Diensten en/of het Skindr-Platform worden onmiddellijk van kracht nadat ze op het platform, via de Website en/of de mobiele applicatie, beschikbaar zijn gesteld of nadat de Gebruiker daarvan op de hoogte is gesteld.

Door het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten te blijven gebruiken na de aangegeven tijd, gaat de Gebruiker akkoord met de wijzigingen, aanvullingen of aanpassingen van de diensten.

4.3 De toegang tot het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten kan ten allen tijde, geheel of gedeeltelijk, naar eigen inzicht, met of zonder reden en zonder voorafgaande kennisgeving aan of aansprakelijkheid jegens de Gebruiker worden onderbroken voor, maar niet beperkt tot, onderhouds- of migratiedoeleinden. 

Artikel 5. Aanvaardbaar gebruik 

5.1 Het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten worden uitsluitend ter beschikking gesteld aan de Gebruiker en in zoverre diens gebruik van dit Platform en deze Diensten overeenstemt met de omschreven doeleinden. 

Het Skindr-Platform, gefaciliteerd via de Website en/of de mobiele applicatie, kan niet gekwalificeerd worden als een medisch hulpmiddel. 

5.2 Het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten kunnen door de Particuliere Gebruiker alleen gebruikt worden door natuurlijke personen, onderworpen aan de Belgische sociale zekerheidswetgeving en die ten minste 18 jaar oud zijn. Skindr kan gebruikt worden voor natuurlijke personen onder de 18 jaar (het ‘’Kind’’), indien de ouder/voogd het Kind toevoegt aan zijn of haar account waardoor een (online) consultatie voor het Kind kan worden aangevraagd via de Website en/of de mobiele applicatie. Het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten mogen niet gebruikt worden voor commerciële of zakelijke doeleinden, tenzij Skindr de Gebruiker als partner goedgekeurd heeft.  

5.3 Op grond van de Gebruiksvoorwaarden kunnen het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten enkel door de Professionele Gebruiker gebruikt worden ingeval die voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

-    iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent als arts of andere gezondheidszorgbeoefenaar;

-    iedere natuurlijke persoon met de vereiste bekwaamheid van arts of medisch-verpleegkundige expertises die deel uitmaakt van een rechtspersoon die geheel of gedeeltelijk opgericht werd met als doel het uitoefenen van de medische beroepsactiviteit; of

-    iedere natuurlijke persoon met de vereiste bekwaamheid van arts of andere gezondheidszorgbeoefenaar die deel uitmaakt van iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die geheel of gedeeltelijk opgericht werd met als doel het uitoefenen van de medische beroepsactiviteit.

5.4 Met betrekking tot het gebruik van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten is elke Gebruiker verplicht:  

- zich te houden aan de bepalingen van de wet, regelgeving, decreet, ordonnantie of besluit van de federale, regionale, lokale of internationale autoriteiten;

- zich te onthouden van manipulatie van de verstrekte informatie, op welke wijze dan ook of met behulp van welke techniek dan ook;

- geen gegevens, berichten of documenten te versturen via het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten, of gegevens of documenten te laden via het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten:

a) waarbij de rechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, morele rechten of intellectuele eigendomsrechten) van een Derde Partij of van de verstrekkers van de Diensten worden geschonden;

b) waarvan de inhoud schadelijk, lasterlijk, gewelddadig, onwettig, obsceen of vernederend is of waarbij de privacy van Derde Partijen wordt geschonden;

c) waarvan het gebruik of bezit door de Gebruiker bij wet of bij overeenkomst verboden is;

d) die virussen of instructies bevatten die schade kunnen toebrengen aan de Skindr-Diensten en/of de verstrekkers van de Diensten en/of de via de Diensten geleverde diensten kunnen belemmeren of verstoren.

5.5 Iedere Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die hij/zij met het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten verricht. Iedere Gebruiker verbindt zich ertoe om Skindr onmiddellijk te waarschuwen ingeval van ongeoorloofd gebruik van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten en/of enige andere schending van de beveiliging ervan. Skindr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging als gevolg van niet-naleving van deze vereiste.

Iedere Gebruiker is medeverantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van diens identificatiegegevens in het kader van diens toegang tot het Skindr-account. Om de Gebruiker te helpen beschermen tegen onbevoegde toegang diens account krijgt de Gebruiker het advies om diens identificatiegegevens niet uit te wisselen met Derde Partijen en niet openbaar te maken.

5.6 Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten te distribueren of ter beschikking te stellen aan Derde Partijen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van Skindr. 

5.7 Om gebruik te kunnen maken van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten moet iedere Gebruiker een internetverbinding hebben. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de telecommunicatie van computernetwerkapparatuur die nodig is voor het gebruik van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen hiervan.

5.8 Skindr behoudt zich het recht voor, maar heeft geen verplichting, om enige gebruikerscontent te controleren en te verwijderen die geacht wordt de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden te schenden of ongepast te zijn, of die de rechten van Derde Partijen of de van toepassing zijnde wet- of regelgeving schendt. 

5.9 Skindr kan het gebruik van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten door de Gebruiker te allen tijde onmiddellijk beëindigen indien de Gebruiker onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige informatie verstrekt bij het inschrijven op het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten of op enig ander moment tijdens de levering van de Skindr-Diensten.

5.10 Skindr kan het gebruik van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten door de Gebruiker te allen tijde onmiddellijk beperken, beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een schending van de Gebruiksvoorwaarden of andere instructies, richtlijnen of beleidsregels (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Privacyverklaring). Een dergelijke opschorting door Skindr zal doorgaan totdat de Gebruiker de schending die heeft geleid tot de opschorting of beperking heeft verholpen.

Artikel 6. Aankoopbestelling, aanvaarding en betaling van de vergoeding 

Voor de Particuliere Gebruiker 

6.1 Opdat een Particuliere Gebruiker het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten kan gebruiken, is het plaatsen van een aankoopbestelling, via de daartoe voorziene kanalen, vereist. 

De Gebruiksvoorwaarden (en dus de Overeenkomst tussen de Particuliere Gebruiker en Skindr) zijn van kracht vanaf het moment dat de Particuliere Gebruiker een aankoopbestelling plaatst, alsook zich registreert op het Skindr-Platform en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd, of, indien geen van deze gebeurtenissen zich voordoet, zolang de Particuliere Gebruiker gebruik blijft maken van de Skindr-Diensten. In het geval dat Skindr ervoor kiest om de levering van de Skindr-Diensten te staken, of om een Derde Partij het recht te verlenen om de Skindr-Diensten te leveren, zal Skindr de Gebruiker ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen.

6.2 Het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten kunnen tegen de betaling van een vergoeding gebruikt worden zoals vermeld op de Website. Alle tarieven op deze Website zijn aangeduid in euro. Skindr behoudt zich het recht voor om de tarieven en het aanbod van de Website op elk ogenblik te kunnen wijzigen. 

6.3 Voordat de Particuliere Gebruiker een aankoopbestelling uitvoert, heeft de Particuliere Gebruiker de mogelijkheid om de volledige vergoeding die voor de bestelling in rekening zal worden gebracht, te bekijken, te verifiëren en te accepteren.    

De vergoedingen moeten betaald worden door middel van een online betaling via creditcard, bankoverschrijving of andere betaalmiddelen. Voor de betaling wordt de Particuliere Gebruiker doorverwezen naar het betalingsplatform van een Derde Partij. Door gebruik te maken van deze externe dienst gaat de Particuliere Gebruiker akkoord met de Algemene Voorwaarden van deze Derde Partij. 

Wanneer tijdens het aankoopproces de te betalen prijs niet kan afgehouden worden van de rekening (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, enz.) van de Particuliere Gebruiker, dan wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden.

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheden houdt geen enkele aansprakelijkheid in vanwege Skindr dat het betaalsysteem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. Skindr is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het uitvoeren van een betaling.  

Skindr behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan de aankoop van de Particuliere Gebruiker de geldigheid en toereikendheid van diens betaalmiddel te controleren.

6.4 De aankoopbestelling komt tot stand, onder voorbehoud van het bepaalde in voorgaande lid van dit artikel 6 van de Gebruiksvoorwaarden, op het moment van aanvaarding door de Particuliere Gebruiker van de aanbieding en het voldoen aan de gestelde voorwaarden, waaronder de betaling ervan.

Skindr bevestigt, via de daartoe voorziene kanalen, de aanvaarding van de aankoopbestelling. Vanaf het moment van aanvaarding van de aankoopbestelling, wordt de aanbieding omgezet in een Overeenkomst tussen Skindr en de Particuliere Gebruiker. Zolang de aankoopbestelling niet wordt bevestigd door Skindr en aldus geen Overeenkomst tot stand is gekomen, heeft de Particuliere Gebruiker de mogelijkheid om de aankoopbestelling te annuleren.

Voor de Professionele Gebruiker 

6.5 Het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten worden beschikbaar gesteld en de vergoedingen aan de Professionele Gebruiker worden geregeld overeenkomstig de overeenkomst “dienstverleningsovereenkomst” afgesloten met Skindr. De aankoopbestelling voor het gebruik van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten komt tot stand op het moment van ondertekening van de overeenkomst “dienstverleningsovereenkomst”.

6.6 In geen geval zal enige betaling van de Particuliere Gebruiker (patiënt) aan Professionele Gebruiker (arts of gezondheidszorgbeoefenaar) voor het geleverde medische advies of enige consultatie via het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten geregeld worden. Voor de betaling wordt de Particuliere Gebruiker doorverwezen naar het betalingsplatform van een Derde Partij.

Artikel 7. Registratie   

7.1 Voor het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten aangeboden op de Website en/of via de mobiele applicatie wordt de Gebruiker ertoe uitgenodigd om zich te registreren en Persoonsgegevens mee te delen. De Gebruiker gaat uitdrukkelijk akkoord om: 

 1. correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier; en  
 2. deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk en spontaan te actualiseren. 

7.2 Skindr behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onnauwkeurig, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde Skindr-Dienst te schorsen of te weigeren.  

Artikel 8. Levering 

De uitnodiging van registratie, zoals beschreven in artikel 7 van de Gebruiksvoorwaarden, zal binnen de aangegeven termijn, na de aankoopbestelling aan de Gebruiker overgemaakt worden, tenzij een langere termijn werd aangegeven.  

Artikel 9. Garantie en disclaimers 

Door Skindr 

9.1 Alle garanties, voorwaarden en verklaringen die anderszins worden geïmpliceerd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de Skindr-Diensten zijn voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten en worden afgewezen. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in de Gebruiksvoorwaarden en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten verstrekt "zoals ze zijn". Skindr biedt geen (en wijst hierbij af alle) andere garanties, convenanten of verklaringen en voorwaarden, al dan niet schriftelijk, mondeling, expliciet of impliciet en zonder beperking, en alle impliciete garanties met betrekking tot adequate kwaliteit, behandeling, handelsgebruik of -praktijk, verhandelbaarheid, bruikbaarheid, beschikbaarheid, titel, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel, en dit onder voorbehoud van het gebruik, misbruik of onvermogen om het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten die door Skindr aan de Gebruiker worden geleverd, te gebruiken. In het bijzonder verklaart of garandeert Skindr niet dat het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten vrij zijn van fouten, virussen of andere schadelijke componenten, of dat gebreken zullen worden verholpen. In dit opzicht dient de Gebruiker zijn/haar eigen voorzorgsmaatregelen te nemen. Skindr garandeert niet dat:

- alle fouten kunnen worden gecorrigeerd of de toegang tot of de werking van de producten altijd ononderbroken, veilig en vrij van fouten zal zijn;

- de informatie, inclusief maar niet beperkt tot de resultaten, die beschikbaar is op het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten, juist, volledig en nauwkeurig is.

9.2 Specifiek voor de Particuliere Gebruiker: de Particuliere Gebruiker erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Skindr niet aansprakelijk zijn voor enige gezondheidsgerelateerde beslissingen die de Professionele Gebruiker (arts of gezondheidszorgbeoefenaar) geeft en/of die de Particuliere Gebruiker of Derde Partijen nemen op basis van de resultaten die voortvloeien uit de Skindr-Diensten, ongeacht of deze gegevens al dan niet accuraat zijn.     

Specifiek voor de Professionele Gebruiker (arts of gezondheidszorgbeoefenaar): de Professionele Gebruiker erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Skindr niet aansprakelijk is voor enige gezondheidsgerelateerde beslissingen of adviezen die de Professionele Gebruiker als arts of andere gezondheidszorgbeoefenaar neemt en/of Derde Partijen nemen op basis van de resultaten die voortvloeien uit de Skindr-Diensten, ongeacht of deze gegevens al dan niet accuraat zijn.

9.3 De Gebruiker erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat zijn/haar gebruik van de Skindr-Diensten en de resultaten op zijn/haar eigen risico zijn. De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat er risico's verbonden zijn aan het verzenden en opslaan van informatie via het internet en dat Skindr niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de resultaten en alle gerelateerde gebruiksinhoud.

9.4 Zoals hierin bepaald, zal Skindr de Gebruiker vrijwaren en verdedigen tegen onderbouwde en gegronde claims van Derde Partijen voor zover de claim gebaseerd is op een schending van de intellectuele eigendomsrechten van de Derde Partij door het Skindr-Platform, de Skindr-Diensten en/of de bijhorende documentatie en met uitsluiting van claims die het gevolg zijn van:

- het ongeoorloofd gebruik van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten door de Gebruiker;

- het wijzigingen van het Skindr-platform en de Skindr-Diensten door de Gebruiker of door Derde Partijen;

- het verzuim van de Gebruiker om de laatste versie van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten en/of Documentatie die aan de Gebruiker ter beschikking is gesteld te gebruiken of diens onvermogen om correcties in het Skindr-Platform, de Skindr-Diensten en/of Documentatie te integreren of te installeren als Skindr heeft aangegeven dat de update of correctie nodig was om een mogelijke schending te voorkomen;

- het gebruik van het Platform en de Diensten door de Gebruiker in combinatie met producten of diensten die niet specifiek van Skindr zijn.

9.5 Voor een dergelijke vrijwaringsverplichting gelden de volgende voorwaarden:

- Skindr zal onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld van een dergelijke vordering of claim;

- Skindr zal de verdediging en de afwikkeling van een dergelijke vordering naar eigen goeddunken bepalen;

- op verzoek van Skindr zal de Gebruiker volledig met Skindr meewerken aan de verdediging en afwikkeling van een dergelijke vordering op kosten van Skindr;

- de Gebruiker doet geen uitspraken over de aansprakelijkheid van Skindr met betrekking tot een dergelijke claim, noch gaat de Gebruiker akkoord met een schikking met betrekking tot een dergelijke claim, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Skindr.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, zal Skindr de Gebruiker vrijwaren voor alle schade en kosten die de Gebruiker als gevolg van een dergelijke claim heeft opgelopen, zoals toegekend door een bevoegde rechtbank in laatste instantie of zoals overeengekomen in de schikking met de aanklagers.

9.6 Indien het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten naar redelijke mening van Skindr waarschijnlijk het onderwerp zijn van een inbreukclaim door een Derde Partij, behoudt Skindr zich, naar eigen goeddunken en op eigen kosten, het recht voor:

- het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten (of het (vermeende) inbreukmakende deel daarvan) te wijzigen zodat de inbreuk niet langer bestaat, maar de gelijkwaardige functionaliteit behouden blijft;

- voor de Gebruiker een licentie te verkrijgen om het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten te blijven gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden;

- de overeenkomst (met name de Gebruiksvoorwaarden) te beëindigen en de Gebruiker een bedrag te betalen dat gelijk is aan een evenredig deel van de Vergoedingen voor dat deel van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten waarop de inbreuk betrekking heeft.

Door de Gebruiker

9.7 De Gebruiker zal Skindr vrijwaren en schadeloos stellen voor elke claim, eis, verlies, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, hetzij op grond van onrechtmatige daad, hetzij op grond van een contract, waarmee zij of een van hen geconfronteerd kunnen worden als gevolg van een claim van een Derde partij met betrekking tot:

- diens inbreuk of schending van een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden of andere instructies of beleidslijnen;

- inhoud die in strijd is met de Intellectuele Eigendomsrechten van een Derde Partij;

- fraude, opzettelijke misleiding of grove nalatigheid van diens kant.

9.8 Skindr is niet verplicht tegenover de Gebruiker om een back-up te maken van enige gebruikerscontent en/of resultaten. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat het gebruik van de Skindr-Diensten in strijd met of in strijd met de voorwaarden en garanties van de Gebruiker in deze sectie een ongeoorloofd en ongepast gebruik van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten vormt.

Artikel 10. Herroepingsrecht 

10.1 Het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten – bestaande uit de levering van de digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd – moet evenwel worden beschouwd als een uitzondering op het herroepingsrecht omdat (i) de Gebruiker is akkoord gegaan met de start van de Skindr-Diensten en (ii) de Gebruiker erkent dat hij/zij daarmee diens herroepingsrecht verliest. De Gebruiker kan dusdanig geen aanspraak maken op een herroepingsrecht met betrekking tot het Skindr-Platform en de bestelde Skindr-Diensten.

10.2 Door akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden en met de voltooiing van de registratieprocedure bevestigt de Gebruiker dat hij/zij toegang heeft tot het beoogde gebruik van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten zoals vermeld in de Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker bevestigt en accepteert bijgevolg dat hij/zij diens recht op herroeping opgeeft van zodra de Skindr-Diensten door Skindr worden geleverd na registratie op het Skindr-Platform. Dit houdt in dat de Gebruiker, vanaf dat moment, verplicht is om zich te houden aan de Gebruiksvoorwaarden, onverminderd het recht om diens toestemming voor de verwerking van diens Persoonsgegevens in te trekken conform de Privacyverklaring.

10.3 Waar het Skindr-Platform, de Skindr-Diensten of de Website gebruik maken van diensten van Derde Partijen, kunnen de voorwaarden van die Derde Partijen voor de levering van diensten mogelijk van kracht zijn. Door dergelijke diensten van Derde Partijen te gebruiken accepteert de Gebruiker de toepasselijke voorwaarden. Skindr aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de voorwaarden van Derde-Partijen.

Artikel 11. Refund beleid 

11.1 In afwijking van de artikelen 10.1 en 10.2 van de Gebruiksvoorwaarden kan Skindr voor de Particuliere Gebruiker een volledige terugbetaling voorzien wanneer die Gebruiker, na de voltooiing van de registratieprocedure, geen enkele waarden genoten heeft. 

Een Particuliere Gebruiker heeft, na de voltooiing van de registratieprocedure, waarde genoten wanneer hij/zij één of meerdere van deze zaken heeft ontvangen: 

 • De Particuliere Gebruiker heeft van de Professionele Gebruiker een diagnose gekregen. 
 • De Particuliere Gebruiker heeft van de Professionele Gebruiker een advies of een behandeling gekregen. 
 • De Particuliere Gebruiker heeft bij de Professionele Gebruiker een fysieke afspraak gekregen sneller dan normaal.

Een Particuliere Gebruiker heeft, na de voltooiing van de registratieprocedure, géén waarde genoten ingeval van, maar niet beperkt tot, één of meerdere onderstaande situaties: 

 • De Particuliere Gebruiker heeft van de Professionele Gebruiker geen diagnose gekregen. 
 • De Particuliere Gebruiker heeft van de Professionele Gebruiker geen advies gekregen. 
 • De Particuliere Gebruiker heeft van de Professionele Gebruiker geen diagnose of advies gekregen en moet fysiek langskomen bij de Professionele Gebruiker zonder dat de Particuliere Gebruiker een afspraak krijgt die sneller is dan de huidige wachttijd. 

11.2 Een Particuliere Gebruiker kan om een terugbetaling, zoals bepaald in het voorgaande artikel 10.1, lid 1, aanvragen door een e-mail te versturen naar care@skindr.com, met daarin de vermelding van de volgende gegevens: (i) de naam en het e-mailadres waarmee de Particuliere Gebruiker de consultatie uitvoerde, (ii) de datum waarop de Particuliere Gebruiker de consultatie uitvoerde en (iii) de reden van terugbetaling. 

Na ontvangst van de terugbetalingsaanvraag zal Skindr deze aanvraag van de Particuliere Gebruiker evalueren. Ingeval de Particuliere Gebruiker recht heeft op een terugbetaling, dan wordt dit per e-mail meegedeeld aan de Particuliere Gebruiker. Een terugbetaling gebeurt dan via de betalingspartner van Skindr op hetzelfde rekeningnummer waarmee de Particuliere Gebruiker de betaling uitgevoerd heeft. De terugbetaling kan tot twee weken in beslag nemen. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

12.1 Skindr levert redelijke inspanningen en zet alle beschikbare middelen in opdat het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten kwaliteitsvol zijn. 

12.2 Behoudens voor zover toegestaan door toepasselijk recht, zal de aansprakelijkheid van Skindr onder de Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot elke gebeurtenis (of een reeks van samenhangende gebeurtenissen) niet meer bedragen dan alle vergoedingen betaald door de Gebruiker aan Skindr onder de Gebruiksvoorwaarden voor een periode van twaalf (12) maanden van toepassing op de datum van de gebeurtenis (of laatste van de reeks van samenhangende gebeurtenissen) die aanleiding geven tot eventuele aanspraken van de Gebruiker en deze per schadeoorzaak.

Overeenkomstig dit artikel van de Gebruiksvoorwaarden gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Skindr op basis van de Gebruiksvoorwaarden alleen aansprakelijk kan gesteld worden voor zover de door die Gebruiker geleden schade die direct aan Skindr kan toegerekend worden. Om twijfel te voorkomen, kan Skindr niet aansprakelijk worden gesteld voor claims voortvloeien uit het onbevoegd gebruik van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten door de Gebruiker of het gebruik van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten in combinatie met producten of diensten die niet aan Skindr toebehoren.

12.3 Voor zover wettelijk toegestaan, is Skindr in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een verspreide denial of service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat het computerapparatuur, de computerprogramma's, de gegevens of ander beschermd materiaal van de Gebruiker kan besmetten door diens gebruik van de Skindr-Diensten.

12.4 Enig verlies, materiële of lichamelijke schade, die de Particuliere Gebruiker zou lijden door het handelen, nalaten en/of het medisch advies van een Professionele Gebruiker (arts of gezondheidszorgbeoefenaar) binnen de therapeutische verhouding met die Professionele Gebruiker, valt buiten het toepassingsgebied van de Gebruiksvoorwaarden. Deze aansprakelijkheid wordt geregeld overeenkomstig het toepasselijke gezondheidsrecht en de beroepsaansprakelijkheid van een gezondheidszorgbeoefenaar. In geen geval kan Skindr aansprakelijk worden gesteld. 

Skindr kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet onderhouden van de (medische) diensten, het niet-tijdig leveren van de (medische) diensten en/of het niet-accuraat afleveren van de (medische) diensten door de Professionele Gebruiker (arts of gezondheidszorgbeoefenaar). De Professionele Gebruiker is verantwoordelijk voor een snelle en efficiënte opvolging van de Particuliere Gebruiker op welke manier dan ook. Skindr is niet aansprakelijk voor de niet of niet-tijdige opvolging door de Professionele Gebruiker bij de eventuele verergering van de door de Particuliere Gebruiker aangegeven problemen en/of klachten. 

12.5 Skindr kan aangaande de Skindr-Diensten niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de verschafte informatie, zoals maar niet beperkt tot de ingevoerde antwoorden, de afgeleverde informatie en/of het gegeven (medisch) advies, door een Gebruiker.

12.6 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, enzovoort met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten die telefonisch, via e-mail of online via de Website worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Skindr is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op haar Website. 

Skindr behoudt zich het recht voor om eventuele foutieve informatie over het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten te corrigeren. 

12.7 De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van Derde Partijen (inclusief, maar niet beperkt tot diens licentieverstrekkers en andere dienstverleners), of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan door Skindr. Skindr is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of pagina’s waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Waar Skindr of de Website gebruik maken van diensten van Derde Partijen, zoals  bijvoorbeeld betaaldiensten, kunnen de voorwaarden van die derden voor de levering van diensten mogelijk van kracht zijn. Door dergelijke diensten van Derde Partijen te gebruiken accepteert de Gebruiker de toepasselijke voorwaarden. Skindr aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de voorwaarden van Derde Partijen. 

Evenmin kan Skindr verantwoordelijk gehouden worden voor de handelingen, het advies, de fouten, de weglatingen, de verklaringen, de garanties of de overtredingen van enige Professionele Gebruikers (artsen of gezondheidszorgbeoefenaars) en/of Derde Partijen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom en gebruiksrechten 

13.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten die ten aanzien van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten, enig gerelateerde software en/of verstrekte documentatie waar en wanneer ook kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend, behoren exclusief toe aan Skindr en/of diens licentieverstrekkers. Niets in de Gebruiksvoorwaarden strekt tot een gehele of gedeeltelijke overdracht van deze Intellectuele Eigendomsrechten aan de Gebruiker. 

13.2 Alle rechten in en op het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten die in de Gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker zijn verleend, zijn aan Skindr voorbehouden. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in de Gebruiksvoorwaarden, wordt er geen uitdrukkelijke of impliciete licentie verleend aan de Gebruiker met betrekking tot het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten of enig deel daarvan, met inbegrip van enig recht om enige broncode, gegevens of ander technisch materiaal met betrekking tot het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten te verkrijgen.     

13.3 Na registratie voor de Skindr-Diensten op het Skindr-Platform ex artikel 7 van de Gebruikersvoorwaarden verleent Skindr aan de Gebruiker een herroepelijk, tijdelijk, niet-exclusieve, persoonlijke, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van het Platform, via de website en/of de mobiele applicatie, in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden. Het is de Gebruiker niet toegestaan het Platform voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij mits schriftelijke toestemming van Skindr. De Gebruiker dient het Platform uitsluitend te gebruiken in volledige overeenstemming met (i) deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) eventuele, door Skindr uitgegeven, aanvullende instructies of beleidslijnen, inclusief, maar niet beperkt tot, wat op de Website is of wordt geplaatst, (iii) alle toepasselijke wet- en regelgeving en (iv) verstrekte aanvullende documentatie.

13.4 De Gebruiker verbindt zich ertoe niet en ook geen poging te ondernemen om, direct of indirect:

 1. enige software geheel of gedeeltelijk terug naar de broncode te brengen (reverse engineering) of te demonteren, te decompileren of proberen de broncode, onderliggende ideeën, algoritmen, bestandsformaten of programmeerinterfaces van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten op enigerlei wijze te reconstrueren of te ontdekken, te kopiëren of aan te passen;  
 2. het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten of enige gerelateerde software ervan te distribueren, toe te kennen, te verkopen, over te dragen, te leasen, te verhuren, te verhandelen, in sublicentie te geven of te belasten, ter beschikking te stellen aan een Derde Partij of enige gerelateerde software ervan te gebruiken namens een Derde Partij, tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Skindr;
 3. vermelding(en) van auteursrecht of vermelding(en) van enig ander Intellectueel Eigendomsrecht, productidentificatie, digitale watermerken, merkeigen legenda of andere vermeldingen in het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten, in enige gerelateerde software ervan of in verstrekte aanvullende documentatie te wijzigen, weg te nemen, te verwijderen, onleesbaar te maken of te verduisteren;
 4. een deel van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten te wijzigen, aan te passen of te veranderen, behalve voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk door Skindr toegestaan is; 
 5. afgeleide werken te maken of te creëren op basis van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten of van enige gerelateerde software ervan of het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten te integreren in of met andere software, behalve voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk door Skindr toegestaan is;
 6. zich of andere ongeoorloofde toegang te verschaffen tot de IT-infrastructuur van Skindr of de structuur om toegang te verkrijgen tot het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten of enig gerelateerde software ervan of om het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten te gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of te bevorderen; 
 7. het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten of enig gerelateerde software ervan te gebruiken om ongewenste e-mailadvertenties of spam te genereren; 
 8. een automatisch, elektronisch of handmatig hoog-volume proces gebruiken om toegang te krijgen tot het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten of enig gerelateerde software ervan, deze te doorzoeken of informatie te verzamelen over het Platform en de Diensten (met inbegrip maar niet beperkt tot robots, spiders of scripts); 
 9. zich opzettelijk voor te doen als een andere persoon of entiteit; 
 10. opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of andere items van vernietigende, bedrieglijke, destructieve of misleidende aard te distribueren op het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten, in enige gerelateerde software ervan of in verstrekte aanvullende documentatie te gebruiken voor enige vorm van onwetmatige, invasieve, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden;
 11. technische of andere beschermende maatregelen in het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten, in enige gerelateerde software ervan of in verstrekte aanvullende documentatie te verwijderen of op andere wijze te omzeilen.

13.5 Door informatie, gegevens of afbeeldingen te uploaden, te creëren of anderszins over te dragen via het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de Privacyverklaring verleent de Gebruiker aan Skindr een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de gebruikerscontent te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te wijzigen, te verzenden en weer te geven voor zover dat nodig is om het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten aan te vullen en bij te werken.

Artikel 14. Privacy en verwerking van Persoonsgegevens  

14.1 Skindr hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van de Gebruikers. Skindr respecteert bij de verwerking van de Persoonsgegevens alle geldende relevante wetgeving, waaronder de AVG. In de Privacyverklaring van Skindr is er uitleg opgenomen over hoe Skindr de Persoonsgegevens verkrijgt en verwerkt. De Privacyverklaring is beschikbaar op de websitepagina www.skindr.com/privacy.   

14.2 Alvorens de Gebruiker gebruik kan maken van het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten moet hij/zij akkoord gaan met de Privacyverklaring van Skindr. 

Met betrekking tot wijzigingen, aanvullingen en/of aanpassingen van de Privacyverklaring wordt de Gebruiker afzonderlijk op de hoogte gesteld in overeenstemming met artikel 1 van de Privacyverklaring. 

14.3 De Gebruiker blijft steeds eigenaar van diens Persoonsgegevens. Skindr verwerkt de Persoonsgegevens van een Gebruiker uitsluitend om de Skindr-Diensten te kunnen leveren, de Gebruiker te kunnen informeren en haar Skindr-Platform en Skindr-Diensten te kunnen verbeteren.  

Artikel 15. Overmacht   

15.1 Skindr kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen met betrekking tot het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten indien deze tekortkoming of vertraging te wijten is aan een geval van overmacht, noch voor enige schade die door de Gebruiker wordt geleden als gevolg van een geval van overmacht, zijnde een onvermijdelijke en onvoorzienbare oorzaak of omstandigheid buiten de controle van Skindr of anders gedefinieerd overeenkomstig de Belgische wetgeving, zoals maar niet beperkt tot oorlog, stakingen, uitsluitingen, rellen, epidemieën, pandemieën, brand, communicatiefouten, stroomonderbrekingen, aardbevingen, andere rampen of ongeoorloofde toegang tot de informatietechnologiesystemen van Skindr door Derden. 

15.2 Skindr die een geval van overmacht inroept, zal de Gebruiker zo snel als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van de overmacht, alsook van de geschatte duur ervan, en alle redelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het geval van overmacht te beperken. Skindr zal de Gebruiker ook op de hoogte brengen wanneer het geval van overmacht ten einde is.

15.3 Indien de levering van de Skindr-Diensten wordt vertraagd of anderszins wordt verstoord als gevolg van – zelfs een gedeeltelijk gevolg van – een geval van overmacht, zal Skindr geen schadevergoedingen, vrijwaringen noch boetes verschuldigd zijn ten aanzien van de Gebruiker met betrekking tot het niet uitvoeren of het niet naar behoren uitvoeren van de Skindr-Diensten. 

Artikel 16. Nietigheid  

Wanneer een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden – om welke reden dan ook – ongeldig, nietig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht en zal de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling worden geacht zo te zijn gewijzigd dat deze tot de maximale strekking van de wet geldig en uitvoerbaar is.

Artikel 17. Kwijtschelding  

17.1 Verzuim in de uitvoering van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Overeenkomst vormt nooit een kwijtschelding van de rechten en/of plichten onder die of enige andere bepaling.

17.2 Het niet afdwingbaar maken van een bepaalde bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Overeenkomst betekent niet dat deze of een andere bepaling zal worden opgeheven.

Artikel 18. Volledige overeenkomst 

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen samen met het Privacybeleid de volledige Overeenkomst en tussen de Gebruiker en Skindr. Deze Gebruiksvoorwaarden vervangen alle eerdere voorstellen, afspraken en alle andere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen de Gebruiker en Skindr met betrekking tot dit onderwerp. 

Artikel 19. Overdracht  

19.1 Het is Skindr toegestaan om de rechten en de verplichtingen zoals beschreven in de Overeenkomst en/of deze Gebruiksvoorwaarden vrijelijk over te dragen zonder kennisgeving aan en toestemming van de Gebruiker. 

19.2 De Gebruiker mag de Overeenkomst en/of deze Gebruiksvoorwaarden of de uit de Overeenkomst en/of deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen niet overdragen aan een Derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skindr. 

19.3 De Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor en ten behoeve van de Partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden. 

Artikel 20. Mededelingen   

Al de kennisgevingen van Skindr die zijn bedoeld om door de Gebruiker te worden ontvangen, worden geacht te zijn geleverd en van kracht te zijn wanneer ze verzonden worden naar het e-mailadres dat de Gebruiker heeft opgegeven toen hij/zij zich voor het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten registreerde. Als de Gebruiker dit e-mailadres wijzigt, moet de Gebruiker ook zijn/haar e-mailadres op de pagina me de persoonlijke instellingen wijzigen.  

Artikel 21. Na de beëindiging van de Overeenkomst  

De artikelen 9, 13.1, 13.2, 12 en 23 van de Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht na de beëindiging of na afloop van de Overeenkomst. 

Artikel 22. wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden  

22.1 Skindr behoudt zich het recht voor om op elk moment, met of zonder reden en zonder voorafgaande kennisgeving aan of aansprakelijkheid jegens de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te vullen of te veranderen.

Dergelijke wijzigingen, aanvullingen of wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden worden onmiddellijk van kracht nadat de Gebruiker daarvan op de hoogte is gesteld.

Door het Skindr-Platform en de Skindr-Diensten te blijven gebruiken na de aangegeven tijd, gaat de Gebruiker akkoord met de wijzigingen, aanvullingen of aanpassingen van de Gebruiksvoorwaarden.

22.2 De Gebruiker heeft niet het recht om deze Gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze te wijzigen, aan te vullen of aan te passen.

Artikel 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

De Gebruiksvoorwaarden worden exclusief geregeld door en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht waarbij geen gehoor wordt gegeven aan enige conflicterende wetgeving of regels. De hoven en rechtbanken van gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn exclusief bevoegd indien er een geschil ontstaat met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden.

Betrouwbaar advies van een dermatoloog was nog nooit zo dichtbij.

Hoe werkt het? (25sec)