Gebruiksvoorwaarden

2-minuten samenvatting van Gebruiksvoorwaarden

Vindt U Gebruiksvoorwaarden lang, moeilijk en een overvloed aan juridisch jargon? Wij ook! We vinden het echter belangrijk om U te informeren over de manier waarop U gebruik kunt maken van Skindr. Daarom hebben we deze samenvatting voor U gemaakt, die je in minder dan 2 minuten leest. Deze samenvatting geeft U in een mum van tijd de alle nodige informatie!

Eerst en vooral, wat is Skindr?

 • Skindr biedt diensten aan die de gebruiker in staat stelt om een online consultatie te hebben met een dermatoloog.
 • Skindr kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de ingevoerde antwoorden en/of het gegeven advies van de door de patiënt aangeduide dermatoloog.

Wanneer kunt U Skindr gebruiken?

 • Om Skindr te gebruiken, moet U Onze Gebruiksvoorwaarden accepteren. Hierin staan de regels voor het gebruik van Onze Diensten.
 • U moet ook instemmen met Ons Privacybeleid. De persoonlijke gegevens die U met Ons deelt, blijven altijd Uw eigendom en Skindr zal deze alleen gebruiken om de Diensten aan U te leveren. Voor meer informatie over dit onderwerp nodigen Wij U uit om Ons Privacybeleid te bekijken.
 • Specifiek voor patiënten
 • Wanneer U zich inschrijft, moet U Ons sommige persoonlijke informatie geven en minstens 18 jaar oud zijn.
 • U kan Skindr eveneens gebruiken voor Uw Kind(eren), door Uw Kind(eren) toe te voegen aan uw account en profiel.
 • Specifiek voor artsen:
 • Wanneer U zich inschrijft, moet U Ons wat persoonlijke informatie geven en moet U over de nodige professionele capaciteiten als dermatoloog beschikken.

Hoe kunt U Skindr gebruiken?

 • U mag Onze Diensten alleen gebruiken zoals bedoeld en bent samen met Ons verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van Uw gebruik.
 • Specifiek voor patiënten: U mag Onze Diensten alleen voor privédoeleinden gebruiken.
 • Specifiek voor dermatologen: U mag Onze Diensten alleen voor professionele doeleinden (dus met betrekking tot Uw beroepsactiviteit als dermatoloog) gebruiken.
 • Als U Onze Gebruiksvoorwaarden schendt, riskeert U dat U geen gebruik meer mag maken van Skindr.
 • Als U technische ondersteuning nodig hebt, kunt U Ons altijd een e-mail sturen naar care@skindr.com.

Ook belangrijk om te weten:

 • Skindr blijft altijd de eigenaar van de Diensten en van alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. U blijft altijd de eigenaar van Uw gegevens.
 • Skindr kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct aan Ons wordt toegeschreven, en voor zover wettelijk toegestaan met een limiet van €2.000,-.
 • Onze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden geüpdatet, Wij raden U aan deze regelmatig te controleren!

Wilt U meer weten? Dan nodigen Wij U uit om Onze volledige Gebruiksvoorwaarden te lezen, waarin alles tot in detail wordt uitgelegd!

DISCLAIMER: Wij raden U aan deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat U de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) gebruikt. Door aan te vinken "Ik ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden" gaat U ermee akkoord dat Uw gebruik van de Diensten wordt beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden. We raden U aan een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden te bewaren en af te drukken, zodat U deze in de toekomst kunt raadplegen.

DISCLAIMER: De inhoud van de Diensten is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Negeer het advies van Uw arts niet en wacht niet om advies te vragen vanwege iets dat U via deze Diensten hebt gelezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele nalatigheid door de dermatoloog van het niet of niet tijdig opvolgen van een patiënt op welke wijze dan ook, in het bijzonder indien dit uiterst noodzakelijk wordt geacht.

DISCLAIMER: Wij verlenen de licentie op de Diensten op een "as is" en "as available"-basis en verlenen geen enkele garantie, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Diensten (met inbegrip van alle daarin opgenomen inhoud), met inbegrip van (zonder beperking) enige impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Om gebruik te kunnen maken van deze Diensten moet U eerst Ons Privacybeleid lezen en accepteren. Het is verboden om Onze Diensten te gebruiken zonder eerst Ons Privacybeleid te accepteren.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden (hierna “Gebruiksvoorwaarden”) bepalen hoe u als patiënt of dermatoloog (hierna “U”; hierna ook aangeduid als“Uw” of“Gebruiker”) gebruik kan maken van hetgeen van diensten met betrekking tot de applicaties, platformen, websites, inhoud, producten en diensten (de “Diensten”) beschikbaar gesteld door Skindr B.V., een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Nieuwebosstraat 64, 9000 Gent, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, onder het ondernemingsnummer 0784.506.141 (hierna "Skindr"; "We", We kunnen hierna ook aangeduid worden als “Ons” of “Onze”). Door de Diensten op welke manier dan ook te gebruiken, gaat U akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

1.2 U verklaart en garandeert dat U de nodige wettelijke bevoegdheid hebt om met deze Gebruiksvoorwaarden in te stemmen en ze te aanvaarden.

2. Beschrijving van de Diensten

2.1 Skindr is een softwarebedrijf dat middels een platform, via Skindr.com (hierna de "Website") en/of via de mobiele applicatie (hierna de “App”) een online consultatie met tussen de patiënt en aangeduide dermatoloog faciliteert. Door middel van het beantwoorden van vragen, door het uploaden van foto’s en eventueel door het aangaan van een online conversatie tussen de patiënt en de aangeduide dermatoloog kunnen U mogelijke problemen worden aangegeven en kan dermatologisch advies worden gegeven.

3. Gebruik van de Diensten

3.1 Voor patiënten: De Diensten kunnen alleen worden gebruikt door natuurlijke personen, onderworpen aan de Belgische sociale zekerheidswetgeving en die ten minste 18 jaar oud zijn. Skindr kan gebruikt worden voor natuurlijke personen onder de 18 jaar (het ‘’Kind’’), indien de ouder/voogd het Kind toevoegt aan zijn of haar account waardoor een (online) consultatie voor het Kind kan worden aangevraagd via de Website en/of mobiele applicatie. De Diensten mogen niet worden gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden, tenzij Wij U als partner hebben goedgekeurd.

  Voor dermatologen: op grond van deze Gebruiksvoorwaarden kunnen de Diensten enkel door een professionele zorgverlener worden gebruikt die voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
 • iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent als dermatoloog;
 • iedere natuurlijke persoon met de vereiste bekwaamheid van dermatoloog die deel uitmaakt van een rechtspersoon die geheel of gedeeltelijk werd opgericht met als doel het uitoefenen van de beroepsactivitiet van dermatoloog; of
 • iedere natuurlijke persoon met de vereiste bekwaamheid van dermatoloog die deel uitmaakt van iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die geheel of gedeeltelijk werd opgericht met als doel het uitoefenen van de beroepsactivitiet van dermatoloog

3.2 Met betrekking tot het gebruik van de Diensten is elke Gebruiker verplicht:

 • zich te houden aan de bepalingen van de wet, regelgeving, decreet, ordonnantie of besluit van de federale, regionale, lokale of internationale autoriteiten;
 • zich te onthouden van manipulatie van de verstrekte informatie, op welke wijze dan ook of met behulp van welke techniek dan ook;
 • geen gegevens, berichten of documenten te versturen via de Diensten, of gegevens of documenten te laden via de Diensten:
 • waarbij de rechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, morele rechten of intellectuele eigendomsrechten) van elke partij ander dan U of Skindr (hierna “Derde Partij(en)”) of van de verstrekkers van de Diensten worden geschonden;
 • waarvan de inhoud schadelijk, lasterlijk, gewelddadig, onwettig, obsceen of vernederend is of waarbij de privacy van Derde Partijen wordt geschonden;
 • waarvan het gebruik of bezit door de Gebruiker bij wet of bij overeenkomst verboden is;
 • die virussen of instructies bevatten die schade kunnen toebrengen aan de Diensten en/of de verstrekkers van de Diensten en/of de via de Diensten geleverde diensten kunnen belemmeren of verstoren.

3.3 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten moet U een Internetverbinding hebben. U bent als enige verantwoordelijk voor de telecommunicatie van computernetwerkapparatuur die nodig is voor het gebruik van de Diensten. U bent als enige verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen hiervan.

3.4 U bent medeverantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van Uw gebruik van de Diensten. U wordt geadviseerd om Uw communicatie met Ons veilig te bewaren en niet te communiceren of openbaar te maken met Derde Partijen.

3.5 U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die U onder Uw naam uitvoert. U gaat ermee akkoord Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van de Diensten onder Uw naam of van elke andere inbreuk op de veiligheid. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van het niet naleven van de bovenstaande vereisten.

4. Licentie – Beperkingen

4.1 De door Ons ter beschikking gestelde Diensten zijn exclusief Onze eigendom. Alle rechten in en op de Diensten die niet uitdrukkelijk aan U zijn verleend in deze Gebruiksvoorwaarden zijn door Ons voorbehouden.

4.2 Wij verlenen U hierbij een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst om de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.

4.3 U, noch een Derde partij, zal onder geen enkele omstandigheid:

 • de software decompileren, demonteren of reverse-engineeren, of proberen de broncode, onderliggende ideeën, algoritmen, bestandsformaten of programmeerinterfaces van de Diensten op enigerlei wijze te reconstrueren of te ontdekken;
 • de Diensten of enig deel daarvan distribueren, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, leasen, uitlenen, distribueren of anderszins overdragen aan een derde partij, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden;
 • productidentificatie, eigendomsinformatie, auteursrechtvermeldingen, digitale watermerken of andere vermeldingen in of op de Diensten wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken;
 • een deel van de Diensten wijzigen, aanpassen of veranderen, een afgeleid werk maken van een deel van de Diensten of de Diensten integreren in of met andere software, behalve voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk door Ons is toegestaan;
 • Uzelf ongeoorloofde toegang verschaffen tot Onze IT-infrastructuur of de structuur om toegang te krijgen tot de Diensten of om de Diensten te gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of te bevorderen;
 • de Diensten gebruiken om ongewenste e-mailadvertenties of spam te genereren;
 • een automatisch, elektronisch of handmatig hoog-volume proces gebruiken om toegang te krijgen tot de Diensten, deze te doorzoeken of informatie te verzamelen over de Diensten (met inbegrip van maar niet beperkt tot robots, spiders of scripts);
 • zich voordoen als een andere persoon of entiteit;
 • opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of andere vernietigende of bedrieglijke elementen verspreiden of de Diensten gebruiken voor onwettige, indringende, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden;
 • technische en andere beschermende maatregelen in de Diensten verwijderen of anderszins omzeilen.

4.4 Door informatie, gegevens of afbeeldingen te uploaden, te creëren of anderszins over te dragen via de Diensten en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Ons Privacybeleid verleent U Ons een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de gebruikerscontent te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te wijzigen, te verzenden en weer te geven voor zover dat nodig is om de Diensten aan te vullen en bij te werken.

4.5 Wij behouden Ons het recht voor, maar hebben geen verplichting, om enige gebruikerscontent te controleren en te verwijderen die geacht wordt de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden te schenden of ongepast te zijn, of die de rechten van Derde Partijen of de van toepassing zijnde wet- of regelgeving schendt.

5. Intellectuele Eigendomsrechten

5.1 In het kader van deze Gebruiksvoorwaarden tussen de Gebruiker en Ons, blijven de Diensten en alle gevestigde en/of toepasselijke, gerelateerde of geassocieerde wereldwijde momenteel bekende of latere aanvullende

 • auteursrechten, naburige rechten en morele rechten;
 • rechten inzake handelsmerken of dienstmerken;
 • rechten inzake handelsgeheimen, knowhow en expertise;
 • octrooien, octrooirechten en industriële-eigendomsrechten, aanvullende beschermingscertificaten;
 • rechten op lay-out, modelrechten;
 • handels- en bedrijfsnamen, domeinnamen, databankrechten, huurrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten (al dan niet geregistreerd);
 • registraties, diensten voor registratie, vernieuwingen, uitbreidingen, onderverdelingen, verbeteringen of heruitgaven met betrekking tot deze rechten en het recht om een van de voorgaande rechten toe te passen, te behouden en op te leggen, in elk geval en in elk rechtsgebied wereldwijd, zolang deze bescherming van toepassing is;

(hierna de “Intellectuele Eigendomsrechten”) Onze exclusieve eigendom.

5.2 Alle rechten in en op de Diensten die in deze Gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker zijn verleend, zijn aan Ons voorbehouden. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, wordt er geen uitdrukkelijke of impliciete licentie verleend aan de Gebruiker met betrekking tot de Diensten of enig deel daarvan, met inbegrip van enig recht om enige broncode, gegevens of ander technisch materiaal met betrekking tot de Diensten te verkrijgen.

6. Ondersteuning

6.1 Als U technische ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met care@skindr.com. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om Uw vragen in de kortst mogelijke tijd te beantwoorden en Uw technische problemen met Onze Diensten op te lossen.

7. Privacy en bescherming van Uw Persoonsgegevens

7.1 Uw privacy is erg belangrijk voor Ons en Wij zullen alle toepasselijke wetten naleven bij de verwerking van alle informatie die kan leiden tot de identificatie van een natuurlijk persoon (hierna Uw “Persoonsgegevens”).

7.2 U blijft altijd eigenaar van Uw Persoonsgegevens. Skindr gebruikt Uw Persoonsgegevens alleen om de Diensten aan U te leveren, U hieromtrent te informeren en om Onze Diensten te verbeteren.

7.3 In Ons algemeen beleid omtrent privacy en verwerking van Persoonsgegevens (hierna het “Privacybeleid”, beschikbaar op https://www.skindr.com/privacy) vindt U meer informatie over hoe Wij Uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Voordat U gebruik kunt maken van Onze Diensten, moet U akkoord gaan met Ons Privacybeleid.

8. Vergoedingen

8.1 Voor patiënten: De Diensten kunnen tegen betaling worden gebruikt zoals vermeld op de Website (de “Vergoeding”). De Vergoedingen kunnen worden betaald door middel van een online betaling via creditcard, bankoverschrijving of andere betaalmiddelen (hierna het “Betaalmiddel”). Vooraleer een betaling uit te voeren, heeft U de mogelijkheid om de volledige Vergoeding die aan U wordt aangerekend, te verifiëren en te aanvaarden. Wij behouden Ons het recht voor om voorafgaand aan Uw aankoop de geldigheid en toereikendheid van uw Betaalmiddel te controleren.

8.2 Voor dermatologen: De Diensten worden beschikbaar gesteld en de vergoedingen aan de dermatoloog worden geregeld overeenkomstig de onderliggende overeenkomst (partnership agreement) tussen U en Skindr. In geen geval zal enige betaling van patiënten aan de dermatoloog voor het geleverde dermatologische advies aan de patiënten of enige consultatie via Onze Diensten worden geregeld.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Voor zover wettelijk toegestaan zijn Wij in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een verspreide denial of service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat Uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan besmetten door Uw gebruik van onze Diensten.

9.2 Voor zover toegestaan door de wet, aanvaarden Wij geen aansprakelijkheid voor het niet onderhouden van de Diensten en/of het niet of niet tijdig leveren van de inhoud. Skindr neemt geen enkele verantwoordelijkheid en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de ingevoerde antwoorden en/of het gegeven advies van de door de patiënt aangeduide dermatoloog. Skindr kan op zichzelf op geen enkele manier worden gezien als een medisch hulpmiddel.

Specifiek voor dermatologen: Skindr neemt geen enkele verantwoordelijkheid en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de ingevoerde antwoorden en/of het door U gegeven advies. Wij benadrukken dat het aan de Gebruiker – zoals gedefinieerd onder deze Gebruiksvoorwaarden - is om te zorgen voor een snelle en efficiënte opvolging van de patiënt op welke manier dan ook. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de niet of niet-tijdige opvolging door de Gebruiker zijnde de dermatoloog bij de eventuele verergering van de door de patiënt aangegeven problemen.

9.3 Overeenkomstig dit artikel van deze Gebruiksvoorwaarden gaat U ermee akkoord dat Wij op basis van deze Gebruiksvoorwaarden alleen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zover de door U geleden schade direct aan Ons kan worden toegerekend. Om twijfel te voorkomen, kunnen Wij niet aansprakelijk worden gesteld voor claims die hieruit voortvloeien:

 • Uw onbevoegd gebruik van de Diensten;
 • Uw gebruik van de Diensten in combinatie met producten of diensten die niet aan Ons toebehoren.

9.4 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn Wij niet aansprakelijk jegens een Derde Partij voor speciale, indirecte, voorbeeldige, repressieve, incidentele of indirecte schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade of kosten als gevolg van verlies van winst, gegevens, inkomsten, goodwill, van de aankoop van vervangende diensten of van schade aan eigendommen die voortvloeien uit de Diensten die onder deze Gebruiksvoorwaarden vallen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verkeerde berekeningen of gebruik, misbruik van de Diensten of het onvermogen om de Diensten te gebruiken, ongeacht de oorzaak van de claim of de theorie van de aansprakelijkheid - op grond van onrechtmatigheid, contractueel of anderszins -, ook al zijn We op de hoogte van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade.

9.5 De Diensten kunnen onnauwkeurigheden en typfouten bevatten, ook met betrekking tot de Vergoedingen. Wij garanderen niet de juistheid of volledigheid van de inhoud en de diensten (zoals het advies van de door de patiënt aangeduide dermatoloog, de diensten van de betalingsprovider waarmee Wij werken,...) die op Onze Diensten worden aangeboden. Bovendien behouden Wij Ons uitdrukkelijk het recht voor om eventuele foutieve informatie over de Diensten te corrigeren.

9.6 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, verlenen Wij de licentie op de Diensten op een "as is" en "as available"-basis en verlenen Wij geen enkele garantie, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Diensten (met inbegrip van alle daarin opgenomen inhoud), met inbegrip van (zonder beperking) enige impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

9.7 Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van Uw handelen of nalaten op basis van de inhoud die beschikbaar is op de Diensten. Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen, advies, fouten, weglatingen, verklaringen, garanties of overtredingen van enige dermatologen en/of Derde Partij-onafhankelijke dienstverleners.

9.8 Met inachtneming van de maximale omvang die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, zal Onze aansprakelijkheid van onder deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot elke gebeurtenis (of reeks van samenhangende gebeurtenissen) niet meer bedragen dan €2.000,-.

10. Garanties en disclaimers

Door Ons

10.1 Alle garanties, voorwaarden en verklaringen die anderszins worden geïmpliceerd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de Diensten zijn voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten en worden afgewezen.Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden de Diensten verstrekt "zoals ze zijn". Wij bieden geen (en wijzen hierbij af alle) andere garanties, convenanten of verklaringen en voorwaarden, al dan niet schriftelijk, mondeling, expliciet of impliciet en zonder beperking, en alle impliciete garanties met betrekking tot adequate kwaliteit, behandeling, handelsgebruik of -praktijk, verhandelbaarheid, bruikbaarheid, beschikbaarheid, titel, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel, en dit onder voorbehoud van het gebruik, misbruik of onvermogen om de producten of Diensten die door Ons aan de Gebruiker worden geleverd, te gebruiken. In het bijzonder verklaren of garanderen Wij niet dat de Diensten vrij zijn van fouten, virussen of andere schadelijke componenten, of dat gebreken zullen worden verholpen. In dit opzicht dient U Uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen. Wij garanderen niet dat:

 • Alle fouten kunnen worden gecorrigeerd of de toegang tot of de werking van de producten altijd ononderbroken, veilig en vrij van fouten zal zijn;
 • De informatie, inclusief maar niet beperkt tot de resultaten, die beschikbaar is op de Diensten, juist, volledig en nauwkeurig is.

10.2 Specifiek voor patiënten: U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Wij niet aansprakelijk zijn voor enige gezondheidsgerelateerde beslissingen die Uw dermatoloog geeft en/of die U of Derde Partijen nemen op basis van de resultaten die voortvloeien uit de Diensten, ongeacht of deze gegevens al dan niet accuraat zijn.

Specifiek voor dermatologen: U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Wij niet aansprakelijk zijn voor enige gezondheidsgerelateerde beslissingen of adviezen die U als dermatoloog neemt en/of Derde Partijen nemen op basis van de resultaten die voortvloeien uit de Diensten, ongeacht of deze gegevens al dan niet accuraat zijn.

10.3 U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Uw gebruik van de Diensten en de resultaten op Uw eigen risico zijn. U erkent en gaat ermee akkoord dat er risico's verbonden zijn aan het verzenden en opslaan van informatie via het internet en dat Wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de resultaten en alle gerelateerde gebruiksinhoud.

10.4 Zoals hierin bepaald, zullen Wij U vrijwaren en verdedigen tegen onderbouwde en gegronde claims van Derde Partijen voor zover de claim gebaseerd is op een schending van de intellectuele eigendomsrechten van de Derde Partij door de Diensten en/of de bijhorende documentatie en met uitsluiting van claims die het gevolg zijn van:

 • Uw ongeoorloofd gebruik van de Diensten;
 • Wijzigingen van de Diensten door U of door Derde Partijen;
 • Uw verzuim om de laatste versie van de Diensten en/of Documentatie die aan U ter beschikking is gesteld te gebruiken of Uw onvermogen om correcties in de Diensten en/of Documentatie te integreren of te installeren als We hebben aangegeven dat de update of correctie nodig was om een mogelijke schending te voorkomen;
 • Uw gebruik van de Diensten in combinatie met producten of Diensten die niet specifiek van Ons zijn.

10.5 Voor een dergelijke vrijwaringsverplichting gelden de volgende voorwaarden:

 • Wij zullen onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld van een dergelijke vordering of claim;
 • Wij zullen de verdediging en de afwikkeling van een dergelijke vordering naar eigen goeddunken bepalen;
 • Op Ons verzoek zult U volledig met Ons meewerken aan de verdediging en afwikkeling van een dergelijke vordering op Onze kosten;
 • U doet geen uitspraken over Onze aansprakelijkheid met betrekking tot een dergelijke claim, noch gaat U akkoord met een schikking met betrekking tot een dergelijke claim, zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, zullen Wij U vrijwaren voor alle schade en kosten die U als gevolg van een dergelijke claim hebt opgelopen, zoals toegekend door een bevoegde rechtbank in laatste instantie of zoals overeengekomen in de schikking met Onze Aanklagers.

10.6 Indien de Diensten naar Onze redelijke mening waarschijnlijk het onderwerp zijn van een inbreukclaim door een Derde Partij, behouden Wij Ons, naar eigen goeddunken en op eigen kosten, het recht voor:

 • de Diensten (of het (vermeende) inbreukmakende deel daarvan) te wijzigen zodat de inbreuk niet langer bestaat, maar de gelijkwaardige functionaliteit behouden blijft;
 • voor U een licentie te verkrijgen om de Diensten te blijven gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden;
 • de overeenkomst (met name deze Gebruiksvoorwaarden) te beëindigen en U een bedrag te betalen dat gelijk is aan een evenredig deel van de Vergoedingen voor dat deel van de Diensten waarop de inbreuk betrekking heeft.

Door de Gebruiker

10.7 U zult Ons vrijwaren en schadeloos stellen voor elke claim, eis, verlies, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, hetzij op grond van onrechtmatige daad, hetzij op grond van een contract, waarmee zij of een van hen geconfronteerd kunnen worden als gevolg van een claim van een Derde partij met betrekking tot:

 • Uw inbreuk of schending van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of andere instructies of beleidslijnen;
 • Inhoud die in strijd is met de Intellectuele Eigendomsrechten van een Derde Partij;
 • Fraude, opzettelijke misleiding of grove nalatigheid van Uw kant.

10.8 Wij zijn niet verplicht tegenover U om een back-up te maken van enige gebruikerscontent en/of resultaten. U gaat ermee akkoord dat het gebruik van de Diensten in strijd met of in strijd met de voorwaarden en garanties van de Gebruiker in deze sectie een ongeoorloofd en ongepast gebruik van de Diensten vormt.

11. Updates of wijzigingen van Onze Gebruiksvoorwaarden en/of Onze Diensten

11.1 Wij behouden Ons het recht voor om op elk moment, met of zonder reden en zonder voorafgaande kennisgeving aan of aansprakelijkheid jegens U:

 • deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te vullen of te veranderen;
 • de Diensten te wijzigen. Dit omvat ook de verwijdering of stopzetting, tijdelijk of permanent, van een dienst of ander kenmerk van de Diensten zonder enige aansprakelijkheid jegens de Gebruiker of Derde Partijen; en/of
 • Uw gebruik van en/of toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk af te wijzen of te beëindigen, tijdelijk of permanent.

11.2 Dergelijke wijzigingen, aanvullingen of wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Diensten worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de Diensten beschikbaar zijn gesteld of nadat U daarvan op de hoogte bent gesteld. Door de Diensten te blijven gebruiken na de aangegeven tijd, gaat U akkoord met de wijzigingen, aanvullingen of aanpassingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Diensten.

11.3 U hebt niet het recht om deze Gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze te wijzigen, aan te vullen of aan te passen.

11.4 Met betrekking tot wijzigingen, aanvullingen en/of aanpassingen van Ons Privacybeleid wordt U afzonderlijk op de hoogte gesteld in overeenstemming met Artikel 1 van Ons Privacybeleid.

11.5 Wij raden U aan de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat U op de hoogte bent van de meest recente Gebruiksvoorwaarden die U moet respecteren.

12. Duur en beëindiging

12.1 Deze Gebruiksvoorwaarden (en dus de overeenkomst tussen U en Ons) zijn van kracht vanaf het moment dat U zich aanmeldt op Onze Diensten en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd, of, indien geen van deze gebeurtenissen zich voordoet, zolang U gebruik blijft maken van de Diensten. In het geval dat Wij ervoor kiezen om de levering van de Diensten te staken, of om een Derde Partij het recht te verlenen om de Diensten te leveren, zullen Wij U ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen.

12.2 We kunnen Uw gebruik van de Diensten te allen tijde onmiddellijk beëindigen indien U onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige informatie verstrekt bij het inschrijven op Onze Diensten of op enig ander moment tijdens de levering van de Diensten.

12.3 We kunnen Uw gebruik van de Diensten te allen tijde onmiddellijk beperken, beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een schending van de Gebruiksvoorwaarden of andere instructies, richtlijnen of beleidsregels (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Privacybeleid). Een dergelijke opschorting door Ons zal doorgaan totdat U de schending die heeft geleid tot de opschorting of beperking heeft verholpen.

13. Varia

Overmacht

13.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van Onze verplichtingen met betrekking tot de Diensten indien deze tekortkoming of vertraging te wijten is aan oorzaken buiten Onze controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, stakingen, uitsluitingen, rellen, epidemieën, brand, communicatiefouten, stroomonderbrekingen, aardbevingen, andere rampen, ongeoorloofde toegang tot Onze informatietechnologiesystemen door Derde Partijen of om enige andere reden indien Ons verzuim om de verplichtingen na te komen buiten Onze redelijke controle valt.

Volledige overeenkomst

13.2 Deze Gebruiksvoorwaarden vormen samen met Ons Privacybeleid de volledige overeenkomst en afspraak tussen U en Ons. Deze Gebruiksvoorwaarden vervangen alle eerdere voorstellen, afspraken en alle andere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen U en Ons met betrekking tot dit onderwerp.

Scheidbaarheid

13.3 Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank niet afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden afdwingbaar. De ongeldige en niet-afdwingbare bepaling wordt geacht geldig en afdwingbaar te zijn voor zover de wet dat toestaat.

Ontheffing

13.4 Het niet afdwingbaar maken van een bepaalde bepaling van de Gebruiksvoorwaarden betekent niet dat deze of een andere bepaling zal worden opgeheven.

Toewijzing

13.5 Wij kunnen de rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden vrijelijk overdragen of gedeeltelijk overdragen zonder Uw toestemming en zonder kennisgeving aan U. U mag deze Gebruiksvoorwaarden of een van Uw rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor en ten behoeve van de partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.

Mededelingen

13.6 Al Onze kennisgevingen die bedoeld zijn om door U te worden ontvangen, worden geacht te zijn geleverd en van kracht te zijn wanneer ze worden verzonden naar het e-mailadres dat U hebt opgegeven toen U zich op Onze Diensten abonneerde. Als U dit e-mailadres wijzigt, moet U ook Uw e-mailadres op de pagina met persoonlijke instellingen wijzigen.

Verstrijken van de overeenkomst

13.7 De artikelen 5, 6, 9, 10, 12 en 13.8 blijven ook na beëindiging of afloop van de overeenkomst van kracht.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

13.8 De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht en zal niet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met strijdige wetten of regels. De rechtbanken en gerechtshoven van Gent zijn exclusief bevoegd als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Diensten.

Betrouwbaar advies van een dermatoloog was nog nooit zo dichtbij.

Hoe werkt het? (25sec)